Skip to main content

Making Progress and Economic Enhancement a Reality for SMEs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspomaganie badań w małych i średnich przedsiębiorstwach

Istnieje wiele programów badań, rozwoju technologicznego i innowacji kierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu wspomagania ich działalności, jednak faktyczny udział w tych programach jest poniżej oczekiwań. Projekt MAPEER SME zajął się analizą przyczyn takiego stanu rzeczy, opracowaniem rekomendacji przezwyciężenia trudności i zdefiniowaniem najlepszych praktyk, które można by wdrożyć również w innych krajach. Dostosowanie programów do faktycznych potrzeb zwiększy nie tylko udział MŚP w programach badań, rozwoju technologicznego i innowacji, ale również wkład tych podmiotów w gospodarkę europejską.

Gospodarka cyfrowa

Finansowany ze środków UE projekt 'Making progress and economic enhancement a reality for SMEs' (MAPEER SME) zajął się wspomaganiem zarządców programów badań, rozwoju technologicznego I innowacji na poziomie regionalnym, krajowym I europejskim. Szczególną uwagę zwrócono na sposoby zmodyfikowania programów w celu zwiększenia ich atrakcyjności dla MŚP. Pierwszym krokiem było opracowanie 28 raportów krajowych, w których przeanalizowano dostępne programy krajowe I regionalne wspomagające działania MŚP w zakresie badań, rozwoju technologicznego I innowacji. Przygotowano też raporty na temat potrzeb MŚP, barier dla ich rozwoju I oczekiwań względem przyszłych programów badań, rozwoju technologicznego I innowacji. Na podstawie tych prac zidentyfikowano trzy klastry typów programów: sektorowe, kierowane do MŚP I otwarte. Połączenie tych analiz z innymi raportami na temat potrzeb MŚP pozwoliło sformułować szereg rekomendacji. Trzy zidentyfikowane klastry programowe wykazują nie tylko zrównoważoną strukturę, ale również wyraźne I jednoznaczne cechy charakterystyczne. Programy kierowane do MŚP wyróżniają się najwyższym udziałem MŚP (85%) I największą skutecznością (77%), a przy tym przeważnie nie są skoncentrowane na żadnym konkretnym obszarze tematycznym. Pozostałe dwa klastry charakteryzują się niższym udziałem MŚP I skutecznością. Klaster otwarty obejmuje programy, które nie są ukierunkowane na żadną konkretną wielkość przedsiębiorstwa ani sektor działalności, lecz dotyczą przede wszystkim sieci innowacji I klastrów tworzonych przez przedsiębiorstwa oraz organizacje naukowe I technologiczne. Co istotne, w ramach projektu utworzono panel ekspertów europejskich w dziedzinie badań prowadzonych przez MŚP. W skład panelu wchodzą głównie przedstawiciele MŚP I podmiotów współpracujących. Powołany panel uczestniczył w otwartych konsultacjach do ósmego programu ramowego (8PR), obecnie przemianowanego na Horyzont 2020, przedstawiając wnioski I rekomendacje instytucjom UE, w tym przedstawicielowi SME Global — grupy w Parlamencie Europejskim odpowiedzialnej za zwiększanie świadomości sytuacji MŚP. Dalsze informacje na temat prac projektowych można znaleźć w witrynie projektu, gdzie wśród materiałów odwiedzający znajdą informacje o 200 krajowych I regionalnych programach badawczo-rozwojowych oraz dobrych praktykach z innych krajów. Dostępne są również informacje kontaktowe kierowników programów w 28 krajach. W toku projektu dodatkowo zorganizowano kilka warsztatów I dwie doroczne konferencje.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania