Skip to main content

Reducing Egg Susceptibility to Contaminations in Avian Production in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szczęśliwsze kury to lepsza jakość jaj

W ramach europejskiego projektu zbadano, jak można poprawić poziom życia kur, zachowując jakość jaj.

Zdrowie

W roku 2012 w życie wejdzie w życie ustawodawstwo, zgodnie z którym nastąpi likwidacja konwencjonalnych systemów klatek do chowu bateryjnego i zastąpienie ich klatkami ulepszonymi lub systemami podłogowymi. Klatki ulepszone muszą na przykład zapewniać ptakom minimalną przestrzeń, być wyposażone w gniazdo, ściółkę, grzędy oraz przyrządy do skracania pazurów. Jednak ostatnie badania wskazują, że przenoszenie kur do tych nowych, bardziej humanitarnych systemów zwiększy poziom skażenia jaj ze względu na większe narażenie na czynniki zakaźne lub pasożyty. Celem finansowanego przez UE projektu "Zmniejszanie podatności jaj na zakażenia w drobiarstwie w Europie" (Rescape) było opracowanie nowych metod, które umożliwiałyby produkcję bezpiecznych jaj w humanitarnych systemach hodowli drobiu. Uczestnicy projektu Rescape ocenili poziom zakażenia jaj w różnych systemach inwentarskich i określili czynniki ryzyka w celu stworzenia metody identyfikacji jaj potencjalnie zagrożonych zakażeniem. Zespół opracował nowoczesne metody odkażania tych jaj, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Rozwiązanie problemu na poziomie molekularnym to zwykle bardziej odpowiednia opcja. Dlatego też badacze opracowali szczepionkę przeciwko roztoczom drobiu, powszechnie występującym pasożytom wywołującym ból i dokuczliwe dolegliwości u ptactwa, a także odpowiadającym za zmniejszenie produkcji jaj. Pod względem genomicznym, zastosowano technikę selekcji z wykorzystaniem genu markerowego (MAS) do identyfikacji kur, które będą z większym prawdopodobieństwem znosiły niezakażone jaja. Interesującym przykładem jest fakt, że niektóre kury znoszą jaja o twardszej błonie wyścielającej skorupę, która stanowi ochronę przed przeniknięciem do bakterii salmonelli. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom w zakresie rozpowszechniania wyników projektu wszystkie zainteresowane strony, w tym naukowcy, przedstawiciele przemysłu drobiarskiego oraz konsumenci, są doskonale poinformowane o postępach. Osiągnięcia projektu Rescape to obietnica poprawy jakości życia kur, konsumentów oraz europejskiego przemysłu produkcji jaj.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania