Skip to main content

European Driver's desk advanced concept implementation - Contribution to Foster Interoperability

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szczytowe osiągnięcia w dziedzinie pulpitu sterowniczego

W Europie opracowano nowy pulpit sterowniczy dla pociągów towarowych i pasażerskich. Pulpit, w którym uwzględniono zaawansowane zasady ergonomii oraz zastosowano system elektroniczny z nowo opracowanym oprogramowaniem, stanie się integralną częścią nowej, kolejowej sieci transeuropejskiej (Trans-European Network, TEN).

Gospodarka cyfrowa

Drogowy transport towarowy jest całkowicie zależny od paliw kopalnych i jest jednym z głównych źródeł emisji dwutlenku węgla (CO2). W ramach inicjatyw europejskich, takich jak Program Marco Polo, w celach polityki transportowej ujęto zmianę charakteru transportu towarowego z drogowego na bardziej przyjazne dla środowiska sposoby, takie jak transport kolejowy. Jednym z kluczowych obszarów, w których dostępne są możliwości udoskonalenia pociągów, jest pulpit sterowniczy — interfejs człowiek-maszyna (MMI). Udoskonalenie oprogramowania w tym decydującym obszarze oraz ustandaryzowanie działania pulpitu przyniesie według szacunków zmniejszenie kosztów związanych z cyklem eksploatacji o 15%. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Wdrażanie koncepcji zaawansowanego europejskiego pulpitu sterowniczego — wspomaganie interoperacyjności" (Euddplus) opracowano wszechstronnie przetestowany pulpit sterowniczy o zharmonizowanej konfiguracji i elementach sterowania. Na podstawie doświadczeń zgromadzonych we wcześniejszych projektach UE eksperci z dziedziny interfejsów człowiek-maszyna opracowali testy na symulatorach. Przeprowadzono próby terenowe, obejmujące działania transgraniczne, w których wzięli udział maszyniści pracujący dla kilku europejskich przewoźników, aby przetestować zalety pulpitu sterowniczego (testy przydatności). W celu przetestowania ergonomii pulpitu użyto system śledzący ruchy gałek ocznych, a na podstawie wyników sformułowano wymogi związane ze skupieniem uwagi oraz powody, dla których użytkownik musi wykonywać intensywny wysiłek umysłowy. Nowy pulpit zapewnia kierującemu optymalne właściwości ergonomiczne. Prezentacja informacji dostosowana do sytuacji gwarantuje bezpieczne kierowanie pojazdem oraz pomaga zapewnić odpowiednie i adekwatne reakcje w niebezpiecznych lub niespodziewanych sytuacjach. Wszystkie części elektromechaniczne zastąpiono całkowicie elektronicznymi wyświetlaczami, które zwiększają niezawodność i bezpieczeństwo, a także obniżają koszty konserwacji. Europejski system kolejnictwa skorzysta na tym na wiele sposobów. Ujednolicone procesy przyczynią się do zmniejszenia nakładów związanych ze szkoleniem maszynistów oraz do obniżenia kosztów w związku ze wszechstronnością personelu. Niższe koszty konserwacji zostaną zrealizowane dzięki zastosowaniu masowo produkowanych części zamiennych zamiast części maszyn dostosowanych do potrzeb kolejnictwa. Stworzenie europejskiego pulpitu sterowniczego zaowocowało innowacyjną koncepcją pojazdu przeznaczonego zarówno dla transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Transport kolejowy ma stać się bezpieczniejszą, tańszą, wydajniejszą oraz bardziej realną alternatywą w europejskim systemie transportowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania