Skip to main content

Farm level optimal Water Management: Assistant for irrigation under deficit

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zarządzanie coraz rzadszym zasobem – wodą

Coraz częściej słyszy się, że woda najprawdopodobniej zastąpi ropę, ponieważ największy problem związany z zasobami naturalnymi – ich rzadkość – staje się przyczyną wojen domowych i międzynarodowych. Inwestycje w nowe technologie zrównoważonego rolnictwa mogą ograniczyć zużycie wody w irygacji oraz zwiększyć wydajność i dochody.

Zmiana klimatu i środowisko

Chociaż bezpieczeństwo żywności znacząco się zwiększyło w ostatnich 30 latach, Bank Światowy oświadczył, że 80 krajów dotyka niedobór wody, który zagraża zdrowiu mieszańców i gospodarce. Zużycie wody do irygacji stanowi niemal dwie trzecie całkowitego zużycia wody, przy czym udział ten zróżnicowany jest w poszczególnych krajach. Minimalne zużycie notowane jest w Zjednoczonym Królestwie, natomiast w Indiach zbliża się ono do poziomu 80%. Projekt "Optymalne zarządzanie wodą na poziomie gospodarstwa: asystent irygacyjny w warunkach deficytu" (Flowaid) miał na celu opracowanie deficytowego systemu zarządzania irygacją na rzecz produkcji płodów rolnych w warunkach ograniczonej dostępności wody oraz jej niskiej jakości. Badacze skoncentrowali się na rozwoju innowacyjnych i przystępnych technologii opartych na czujniku zintegrowanym z systemem wspomagania decyzji (DSS). Technologie umożliwiły optymalizację parametrów irygacyjnych w oparciu o dostępność wody i warunki klimatyczne. W ramach projektu wybrano cztery lokalizacje testowe, z których trzy znajdowały się w śródziemnomorskich krajach partnerskich (MPC), charakteryzujące się różnymi uprawami, strukturami irygacyjnymi oraz zasobami wodnymi. Studia przypadków pokazały znaczące usprawnienia w zakresie wydajności wodnej oraz produktywności w stosunku do metod konwencjonalnych. Bieżąca współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) powinna zapewnić lepsze projekty z różnymi opcjami irygacyjnymi, jak również ich komercjalizację w bliskiej przyszłości. Podsumowując, projekt Flowaid zademonstrował większą wydajność i produktywność wynikającą z wdrożenia nowych technologii zrównoważonej hodowli. Komercjalizacja nowych technologii przyniesie korzyści rolnikom, MŚP oraz planecie, ponieważ niedobory wody w coraz większym stopniu zagrażać będą dobrobytowi i życiu w nadchodzących latach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania