CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Interaction between environment and fisheries - a challenge to management

Article Category

Article available in the following languages:

Gospodarowanie łowiskami z uwzględnieniem korzyści dla ekosystemu

W podejściach do gospodarowania łowiskami z uwzględnieniem ekosystemu, przy podejmowaniu decyzji pod uwagę brana jest kondycja całego ekosystemu, w tym wszystkich gatunków, a także ich siedlisk. Takie podejścia stanowią rozszerzenie tradycyjnych celów gospodarowania, takich jak uzyskanie maksymalnej zrównoważonej wydajności produkcji dla określonych gatunków, poprzez uwzględnienie równowagi systemu jako całości, co zwiększa złożoność procesu podejmowania decyzji.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Projekt ‘Interakcje pomiędzy środowiskiem a łowiskami — wyzwania dla gospodarki’ (Ibefish) uruchomiono w celu przyswojenia, sporządzenia zaleceń, a następnie rozpowszechnienia informacji zgromadzonych przy okazji poprzednich projektów badawczych dotyczących gospodarowania łowiskami z uwzględnieniem ekosystemu, przy czym szczególną uwagę poświęcono interakcjom pomiędzy umiejscowieniem łowisk oraz lokalnym środowiskiem lub ekosystemami. W ramach przyjętego podejścia uwzględniono zarówno szkodliwy wpływ łowisk na lokalne ekosystemy, jak i sposób, w jaki zmiany środowiskowe mogą wpływać na zasoby rybne oraz powodować straty gospodarcze. Ponadto modyfikacja gospodarowania tak, aby brać pod uwagę cały ekosystem, a nie tylko pojedyncze gatunki, wiąże się w sposób nieunikniony z włączeniem większej liczby zainteresowanych stron o różnych poglądach i celach. W czasie realizacji projektu badacze zajęli się również tą kwestią. W szczególności podsumowali wyniki wcześniejszych projektów i opracowali plan ramowy wspólnego podejmowania decyzji, umożliwiający zrealizowanie celu, jakim jest zintegrowane gospodarowanie z uwzględnieniem ekosystemu. Poddali ocenie zarządzanie informacjami, kwestie prawne (np. zgodność z prawem i transparentność), dynamikę społeczną oraz koszty. Jedną z głównych konkluzji projektu Ibefish był fakt, że w związku z działaniem wielu czynników, trudno jest uzyskać pełne zaangażowanie zainteresowanych stron w realizację podejścia uwzględniającego ekosystem. Na przykład, zainteresowane strony miały wątpliwości w kwestii zachowania poufności informacji, o których udzielenie zostały poproszone, postrzegały ekosystemy w różny sposób, a także często nie posługiwały się tym samym językiem. Co więcej, rybacy często wyrażali sceptycyzm wobec informacji naukowych, a wskazówki oraz cele związane z gospodarowaniem łowiskami z uwzględnieniem ekosystemu były często postrzegane jako sprzeczne z interesami branży rybołówstwa. Badacze biorący udział w projekcie Ibefish doszli do wniosku, że wdrożenie gospodarowania łowiskami z uwzględnieniem ekosystemu wymaga wprowadzenia innowacji instytucjonalnych w ramach delikatnego procesu społecznego podejmowania decyzji. Gospodarowanie łowiskami z uwzględnieniem ekosystemu wymaga wielosektorowego i wielopoziomowego zarządzania, a zatem wprowadzenie usprawnień gospodarowania łowiskami wymaga doskonalszej bazy wiedzy, sprawniejszych procedur prawnych oraz zbudowania zaufania do zarządzających na wszystkich poziomach i we wszystkich jurysdykcjach w celu zachęcenia zainteresowanych stron do udziału w tym przedsięwzięciu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania