Skip to main content

A Regional Model for Integrated Water Management in Twinned River Basins

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspólna gospodarka wodna dla Europy, Azji i Afryki

Woda jest niezbędna do życia — nie tylko w sposób bezpośredni, jako woda pitna, ale również dla rolnictwa, rozwoju gospodarczego oraz zachowania zdrowych ekosystemów. Coraz większe obciążenie światowych zasobów wodnych, będące łącznym skutkiem przyrostu populacji, zmian klimatycznych oraz nieskutecznej gospodarki wodnej, podkreśla potrzebę przeprowadzenia optymalizacji zasobów w celu zaspokojenia zapotrzebowania w przyszłości.

Zmiana klimatu i środowisko

W roku 2003 w UE zapoczątkowano globalną inicjatywę wodną Unii Europejskiej, rozszerzającą zasięg dyrektyw w sprawie gospodarki wodnej na inne kontynenty, gdzie zlewnie rzeczne stanowią podstawową jednostkę działań związanych z gospodarowaniem. W ramach projektu "Regionalny model zintegrowanej gospodarki wodnej w bliźniaczych zlewniach rzecznych" (Rivertwin) próbowano przenieść zintegrowane, złożone modele gospodarowania europejskimi zlewniami rzecznymi i wdrożyć je na terenie "bliźniaczych" zlewisk w Afryce i Azji. W projekcie Rivertwin zastosowano zintegrowane modelowanie oraz zintegrowane opracowywanie scenariuszy w celu stworzenia dziewięciu podprogramów, wchodzących w skład jednej symulacji i narzędzia do podejmowania decyzji. Badacze zastosowali ten model do wybranych zlewni rzecznych. Przy współpracy z zainteresowanymi stronami naukowcy zidentyfikowali alternatywne scenariusze symulacji i uwzględnili ekologiczne (dostępność i jakość wody) i gospodarcze (zapotrzebowanie na wodę i jej zużycie) aspekty gospodarki wodnej, globalne i regionalne zmiany oraz perspektywy społeczno-ekonomiczne. Wyniki projektu zostały rozpowszechnione wśród szerokiej rzeszy odbiorców poprzez witrynę internetową projektu, a także w ramach działań edukacyjnych. Chociaż wdrożenie modelu wymaga wprowadzenia zmian, uzależnionych od specyfiki poszczególnych zlewni rzecznych, jako całość projekt ten umożliwił przeniesienie europejskich doświadczeń z dziedziny gospodarki zasobami wodnymi na inne kontynenty, w szczególności te, na których można zaobserwować ogromny przyrost populacji oraz wzrost przemysłowy. Bank Światowy wskazał właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi jako decydujący czynnik rozwoju gospodarczego, ograniczania ubóstwa oraz zwiększania równości. Z tego względu wyniki projektu Rivertwin z całą pewnością będą miały pozytywny wpływ na jakość życia oraz gospodarki krajów azjatyckich i afrykańskich.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania