Skip to main content

Environmental Risk Management for Contaminated Marsh Land in Khanty-Mansiysk

Article Category

Article available in the folowing languages:

Region rosyjski sprząta po sobie

Kwitnący gospodarczo okręg Chanty-Mansyjski nie może poszczycić się najlepszym rejestrem środowiskowym. UE skierowała uwagę na kwestie związane z poziomem zanieczyszczeń w tym regionie pochodzących z przemysłu naftowego.

Zmiana klimatu i środowisko

Chanty-Mansyjsk to miasto przemysłowe w Rosji o doskonale prosperującym przemyśle naftowym, położone nad ruchliwą rzeką Irtysz i otoczone terenami bagnistymi. Celem projektu finansowanego przez UE "Zarządzanie ryzykiem środowiskowym na rzecz ochrony zanieczyszczonych terenów bagnistych w Chanty-Mansyjsku" (Enrima CONMA) było zajęcie się problemem zanieczyszczeń spowodowanych przez sektor naftowy. Utworzono sieć badawczą angażującą partnerów z Rosji i Europy w celu zwiększenia transferu wiedzy, dokonania oceny ryzyka i opracowania strategii w związku z zanieczyszczonymi terenami bagnistymi. Sporządzono plan dostępnej wiedzy i zachęcono do podjęcia badań, tworzenia sieci i innowacyjności, aby sprostać temu wyzwaniu. W ramach projektu zbadano istniejące rozwiązania, zidentyfikowano słabe strony monitorowania, przestudiowano odpowiednie przepisy i przyjrzano się kwestiom regionalnym, aby przystąpić do formułowania strategii zaradczych. Po przeanalizowaniu wszystkich danych, uczestnicy projektu Enrima CONMA zaproponowali strategię multidyscyplinarną, by dokładniej zidentyfikować szkody środowiskowe i zachęcić do zrównoważonego rozwoju. Utworzono platformę wymiany wiedzy i zasugerowano tematy na 40 projektów badawczych, które kontynuowałyby realizację tego celu. Tematy obejmowały nadzór, identyfikację i zapobieganie nieznanym wpływom, a także ocenę ryzyka, sporządzenie wytycznych, proces udzielania pozwoleń i zrównoważonego długoterminowego poszukiwania ropy. Oczekuje się, że platforma ułatwi współpracę między organami nadzorczymi, specjalistami, władzami i producentami ropy. Podsumowując, w projekcie wyszczególniono dwa odrębne podejścia dla Chanty-Mansyjska w związku z oceną technik zaradczych i ofertą wykonalnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Siła przedsięwzięcia jest na tyle duża, że swoim zasięgiem obejmie obszary wykraczające poza obszar docelowy i może przynieść korzyści kilku krajom, których gospodarka opiera się na wydobyciu ropy, promując zrównoważenie środowiskowe poza umownymi granicami okręgu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania