Skip to main content
European Commission logo print header

Intensive Characterisation of Atmospheric Aerosols in the north-eastern Romania at various Urban Sites

Article Category

Article available in the following languages:

Wpływ cząsteczek atmosferycznych w Rumunii

Cząstka stała (PM) w atmosferze może przyczynić się do szerokiego zakresu problemów środowiskowych zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Jednakże prognozowanie poziomów PM dla całej UE jak dotąd nie było dokładne z powodu braku danych dla Europy Wschodniej.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Atmosferyczna cząstka stała może mieć poważny wpływ zarówno na ludzi, jak i na środowisko. Tak zwane aerozole, ciekłe lub stałe cząsteczki występujące w gazie, nie tylko mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka, ale mogą także odgrywać ważna rolę w zmianie klimatu. Rozmaite skutki związane są z rozmiarem cząsteczek i ich składem chemicznym. Drobnoustroje i wirusy potrafią przywierać do cząsteczek i w ten sposób niszczyć ludzkie zdrowie oraz systemy rolne i naturalne. W ramach finansowanego przez UE projektu Icaarus przeprowadzono szczegółowe badania na temat składu chemicznego atmosferycznych PM występujących w gęsto zaludnionym regionie Iasi w północno-wschodniej Rumunii. Pomimo ścisłych europejskich przepisów dotyczących atmosferycznymi PM, do tej pory brakowało odpowiednich informacji i danych będących wynikiem monitorowania Rumunii. Dlatego też badacze przeprowadzili pomiary terenowe i analizy laboratoryjne w ramach badania ilości i rozmieszczenia zarówno grubych, jak i drobnych cząsteczek atmosferycznych w regionie. Analiza danych wykazała, że skład chemiczny próbnych PM w północno-wschodniej Rumunii jest wysoce złożony i wymaga międzycząsteczkowej interakcji, zwłaszcza w korzystnych warunkach meteorologicznych. Dodatkowo, zidentyfikowano wyraźne rozróżnienie między drobnymi cząsteczkami, które zawierają związki generowane w wyniku działalności człowieka, a grubymi cząsteczkami, które zawierają naturalne związki. Dane zgromadzone podczas projektu Icaarus mogą zostać wykorzystane do obliczania poziomów zanieczyszczeń w tym regionie i pomóc w określaniu możliwego ryzyka dla ludzkiego zdrowia. Wyniki i metody udostępnione przez inicjatywę mogą również pełnić rolę punku odniesienia dla Europy Wschodniej, pozwalając tym samym decydentom podejmować bardziej świadome decyzje.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania