Skip to main content

Integrating Research and Standardisation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poprawa stanu wiedzy na temat normalizacji w badaniach

Wyniki badań są wartościowe, gdy przynoszą korzyści społeczeństwu i gospodarce. Gdy badania dotyczą postępów technologicznych, oznacza to konieczność powiązania wyników z normalizacją. Było to celem realizowanej ostatnio inicjatywy, sfinansowanej ze środków UE.

Gospodarka cyfrowa

Projekt "Integracja badań i normalizacji" (Interest) miał na celu opracowanie taksonomii norm, wyników badań oraz powiązań między badaniami a normami, aby udoskonalić wspólną płaszczyznę między badaniami a normalizacją. Obok wypracowania wytycznych w zakresie najlepszych praktyk, założeniem projektu było wniesienie wkładu do efektywnego rozpowszechniania i wykorzystywania opracowanych badań, a także wsparcie powiązanych polityk Wspólnoty. W celu szczegółowego określenia specyfiki powiązania między badaniami a normalizacją członkowie projektu przyjęli szerokie podejście oraz kilka metod, w tym jakościowe studia przypadków oraz analizy ilościowe. W ramach różnych działań wypracowano nowe koncepcje roli norm w badaniach, a także roli organizacji normalizacyjnych i decydentów politycznych. Umożliwiło to zespołowi projektu Interest przedstawienie szeregu zaleceń wspierających eliminację luki między tymi dwoma obszarami. Problemy, takie jak brak zasobów oraz uzasadnienie ich pozyskiwania stanowią główne przeszkody w pracy nad normalizacją. Dotyczy to szczególnie uniwersytetów oraz organizacji badań stosowanych, dysponujących ograniczonymi funduszami. Większość agencji finansujących nie jest świadoma korzyści społecznych i gospodarczych, a niewiele organizacji finansujących badania uznaje normy za cenne narzędzie w tworzeniu trwałych rezultatów bądź ich rozpowszechnianiu: to jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Decydentów wzywa się zatem do integracji aspektów normalizacyjnych z zasadami finansowania, a także do uwzględnienia norm w zaproszeniach do składania wniosków o finansowanie oraz w ocenie projektów. Odpowiednie finansowanie samo w sobie nie pomoże podnieść świadomości na temat znaczenie norm i normalizacji; ciężar ten spoczywa na społeczności badawczej. W tym przypadku niski poziom świadomości przekłada się na słabe uczestnictwo badaczy w procesie normalizacji, ponieważ dziedzina ta nie jest uważana za działalność dającą potencjał. Problem ten można podjąć poprzez podnoszenie świadomości za pośrednictwem organizacji badawczych oraz normalizacyjnych, aby podkreślić korzyści płynące z takich działań. Jednym z możliwych sposobów, by to osiągnąć, jest powszechniejsze wprowadzanie tej dziedziny do programów nauczania, jak również przekazywanie badaczom niezbędnej wiedzy o powiązanych procesach i procedurach normalizacyjnych. Uwzględniając fakt, iż wiele organizacji aktywnych w obszarze normalizacji posiada już środki przenoszenia wyników badań do normalizacji, podmioty takie służą jako dobry kanał do komunikacji przykładów najlepszych praktyk. Integracja tworzenia wiedzy badawczej z pracą organizacji normalizacyjnych usprawni przepływ wiedzy oraz ułatwi osiąganie zgodnego stanowiska w sprawie przyszłych dróg technologicznych. Przyspieszy to realizację celów działań prowadzonych w obu domenach, a dłuższej perspektywie doprowadzi do szybszego uznawania nowych trendów badawczych i technologicznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania