Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie badań nad alternatywnymi źródłami energii w Europie Wschodniej

Naukowcy zajęli się promowaniem stosowania ogniw paliwowych i wodoru w kilku krajach Europy Wschodniej. Zbadali obecny stan rzeczy, zastanowili się nad potrzebami oraz barierami i stworzyli wspólne środowisko pracy, a także opracowali wytyczne.

Energia

Dzięki projektowi "Rozszerzanie współpracy badawczej nad ogniwami paliwowymi i wodorem" (Enfugen) poczyniono wielkie postępy w poszerzaniu możliwości podmiotów zainteresowanych z nowych państw członkowskich oraz stowarzyszonych krajów kandydujących, a także zajęto się propagowaniem zdobytej tam wiedzy. Udało się również poszerzyć znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy, nawiązywaniem partnerstw oraz zwiększaniem udziału w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Opracowano mapę kompetencji badawczo-rozwojowych, aby zwiększyć widoczność nowych państw członkowskich oraz stowarzyszonych krajów kandydujących, o których mowa. Raport z tych działań zawierał odniesienia do głównych podmiotów zainteresowanych tematyką ogniw paliwowych i wodoru, a także informacje dotyczące publicznych i prywatnych placówek badawczych, projektów badawczych, platform technologicznych, targów oraz wydarzeń, prasy branżowej oraz poszczególnych branż. Członkowie finansowanego przez UE konsorcjum opracowali dokument z omówieniem potrzeb oraz barier związanych z wprowadzeniem gospodarki ogniw paliwowych i wodoru. Ta wiedza, przydatna przy opracowywaniu modułów szkoleniowych oraz wytycznych dotyczących zwiększania udziału nowych państw członkowskich i stowarzyszonych krajów kandydujących w EPB, została rozpowszechniona w Europie wśród zainteresowanych stron w celu wsparcia starań zmierzających do opracowania lepszych sposobów postępowania oraz planów w poszczególnych regionach.Na platformie Enfugen stworzono wspólne wirtualne środowisko pracy, w którym subskrybenci mogli wymieniać doświadczenia i dzielić się wiedzą, zamieszczać wiadomości, pobierać dokumenty, opracowywać plany projektów i budować partnerskie relacje. Użytkownicy mogli również zamówić aktywację wspólnego środowiska pracy na platformie wiki, w którym można przygotowywać propozycje projektów oraz rejestrować je w bazie danych projektów. Badacze stworzyli również katalog widoczności projektu Enfugen — promocyjną publikację, zawierającą profile oraz zakres kompetencji 36 centrów badawczych z Bułgarii, Czech, Polski, Rumunii i Słowacji. Opracowanie podstaw promocji technologii ogniw paliwowych i wodoru w Europie Wschodniej, otwarło badaczom z tego regionu drogę do aktywnego uczestnictwa w pracach Europejskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych (HFP Europe), a także w innych działaniach. Oprócz krótkotrwałego ożywienia w sektorze badań, wyniki projektu mogą przyczynić się do długotrwałego i bardziej aktywnego udziału w inicjatywach związanych z tą dobrze się zapowiadającą technologią.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania