Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pobudzanie MŚP do ochrony środowiska

Umocnienie małych przedsiębiorstw w młodych krajach UE w zakresie rozpoczęcia środowiskowych projektów badawczych oraz inicjatyw pokrewnych może mieć korzystne skutki ekonomiczne oraz stymulować zrównoważony rozwój.

Zmiana klimatu i środowisko

Wraz z poszerzaniem się UE, ważne jest, aby integrować młodszych członków w jej programach gospodarczych i finansowych. Potrzeby są największe w nowych państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych (NMAS), których małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą korzystać z finansowego i technicznego wsparcia ze strony UE. Finansowany ze środków UE projekt "Działanie MŚP na rzecz środowiska w krajach kandydujących" (SAFE) wsparł sieci badań jakościowych i dotarł do MŚP. Pokazał on firmom z tej kategorii, jak również organizacjom badawczych, jak przygotować wnioski o unijne finansowanie projektów związanych z rozwojem technologicznym oraz badaniami środowiska. Naukowcy projektu osiągnęli swoje cele poprzez współpracę z krajowymi punktami kontaktowymi UE (KPK) w każdym państwie, jak również z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, badaczami środowiska, grupami ekologicznymi, organizacjami pozarządowymi (NGO), podmiotami promocji biznesu i innymi stronami związanymi z ochroną lub zdrowiem ekosystemu. Ponadto w ramach projektu zidentyfikowano specjalistów środowiskowych oraz wsparto ich poprzez szkolenia, wymianę wiedzy i najlepsze praktyki. Aby zachęcić do tworzenia sieci i wspólnych projektów unijnych, SAFE zbudował bazę ponad 1300 organizacji w uczestniczących krajach, obejmującą instytuty badawcze, szkoły wyższe i przemysł. Zorganizowano pięć warsztatów poświęconych specjalistom środowiskowym w Bułgarii, Polsce, Turcji oraz na Malcie i Węgrzech, jak również konferencję w Turcji. W ramach projektu SAFE stworzono plan zarządzania i podręcznik zapewnienia jakości w realizacji celów. Opublikowano kilka artykułów i dokumentów w celu wspierania wspólnych projektów, oraz przyciągnięto uwagę wielu interesariuszy. Doprowadziło to do powstania wielu nowych konsorcjów w ramach siódmego programu ramowego (7PR), co dobrze wróży europejskiemu środowisku.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania