Skip to main content

Design of "tailor to made" multifunctional organic materials by molecular modelling of structure property relationship, experimentation and processing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dostosowane nanomateriały do oświetlenia pojazdu

Urządzenia optoelektroniczne wykorzystują sygnał optyczny do utworzenia sygnału elektrycznego i odwrotnie. Finansowani ze środków UE badacze opracowali nowe, oparte na nanotechnologii urządzenia dla przemysłu motoryzacyjnego, które mogę zwiększyć wydajność i ograniczyć koszty.

Technologie przemysłowe

Optoelektronika stosowana jest w wielu urządzeniach w licznych dziedzinach, od systemów multimedialnych po urządzenia komunikacyjne i przyrządy medyczne. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na mniejszy i bardziej wydajny sprzęt, przemysł optoelektroniczny wraz z wieloma innymi sektorami zwraca się w kierunku potencjału wielofunkcyjnych urządzeń opartych na nanotechnologii, a w szczególności tych inspirowanych materiałami i systemami organicznymi. Projekt Multipro został zainicjowany z myślą o stworzeniu stałych matryc polimerowych, w których zagnieżdżone są różne nanocząsteczki, w celu wytworzenia dostosowanych do potrzeb, wysokowydajnych oraz niedrogich urządzeń oświetleniowych do zastosowań w oświetleniu samochodowym. W szczególności naukowcy starali się uzyskać w materiałach wysoki współczynnik załamania, właściwości konwersji długości fali oraz przewodność elektryczną. Konsorcjum projektu zostało utworzone przez czterech partnerów przemysłowych, jeden instytut badawczy non-profit oraz trzy uniwersytety. Naukowcy wykorzystali modelowanie cząsteczkowe do zaprojektowania materiałów o wymienionych wyżej właściwościach. Opracowali nową drogę syntezy nanocząsteczek umożliwiającą im osiągnięcie celów w zakresie funkcjonalności materiałów. Ponadto opracowali nowe podejście do wielofunkcyjnego elektronicznego pakowania umożliwiającego integrację przygotowania, przetwarzania i pakowania materiału końcowego urządzenia. Projekt Multipro wniósł nowe nanocząsteczki, będące składowymi "szytych na miarę" wielofunkcyjnych materiałów przeznaczonych do konkretnych zastosowań w oświetleniu samochodowym. Ponadto konsorcjum wzmocniło więzi badawcze między dziewięcioma partnerami z trzech państw członkowskich UE i jednego kraju stowarzyszonego. Tym samym wyniki projektu Multipro mogą wzmocnić konkurencyjność europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, w tym producentów elementów motoryzacyjnych, oraz przynieść istotne korzyści konsumentom w zakresie wydajności i kosztów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania