Skip to main content
European Commission logo print header

Design of "tailor to made" multifunctional organic materials by molecular modelling of structure property relationship, experimentation and processing

Article Category

Article available in the following languages:

Dostosowane nanomateriały do oświetlenia pojazdu

Urządzenia optoelektroniczne wykorzystują sygnał optyczny do utworzenia sygnału elektrycznego i odwrotnie. Finansowani ze środków UE badacze opracowali nowe, oparte na nanotechnologii urządzenia dla przemysłu motoryzacyjnego, które mogę zwiększyć wydajność i ograniczyć koszty.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Optoelektronika stosowana jest w wielu urządzeniach w licznych dziedzinach, od systemów multimedialnych po urządzenia komunikacyjne i przyrządy medyczne. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na mniejszy i bardziej wydajny sprzęt, przemysł optoelektroniczny wraz z wieloma innymi sektorami zwraca się w kierunku potencjału wielofunkcyjnych urządzeń opartych na nanotechnologii, a w szczególności tych inspirowanych materiałami i systemami organicznymi. Projekt Multipro został zainicjowany z myślą o stworzeniu stałych matryc polimerowych, w których zagnieżdżone są różne nanocząsteczki, w celu wytworzenia dostosowanych do potrzeb, wysokowydajnych oraz niedrogich urządzeń oświetleniowych do zastosowań w oświetleniu samochodowym. W szczególności naukowcy starali się uzyskać w materiałach wysoki współczynnik załamania, właściwości konwersji długości fali oraz przewodność elektryczną. Konsorcjum projektu zostało utworzone przez czterech partnerów przemysłowych, jeden instytut badawczy non-profit oraz trzy uniwersytety. Naukowcy wykorzystali modelowanie cząsteczkowe do zaprojektowania materiałów o wymienionych wyżej właściwościach. Opracowali nową drogę syntezy nanocząsteczek umożliwiającą im osiągnięcie celów w zakresie funkcjonalności materiałów. Ponadto opracowali nowe podejście do wielofunkcyjnego elektronicznego pakowania umożliwiającego integrację przygotowania, przetwarzania i pakowania materiału końcowego urządzenia. Projekt Multipro wniósł nowe nanocząsteczki, będące składowymi "szytych na miarę" wielofunkcyjnych materiałów przeznaczonych do konkretnych zastosowań w oświetleniu samochodowym. Ponadto konsorcjum wzmocniło więzi badawcze między dziewięcioma partnerami z trzech państw członkowskich UE i jednego kraju stowarzyszonego. Tym samym wyniki projektu Multipro mogą wzmocnić konkurencyjność europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, w tym producentów elementów motoryzacyjnych, oraz przynieść istotne korzyści konsumentom w zakresie wydajności i kosztów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania