Skip to main content

ARCHAIA. Training seminars on research planning, conservation, characterisation and management in archaeological sites

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona i prezentacja dziedzictwa kulturowego

Zespół badaczy przyjął innowacyjne podejście do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzbudzenia publicznego zainteresowania znaczeniem badań archeologicznych. W ramach osiągnięcia obu założeń zaoferowano wytyczne dotyczące planowania stanowisk archeologicznych i zarządzania nimi z globalnego punktu widzenia.

Zmiana klimatu i środowisko

W ramach projektu "Seminaria szkoleniowe na temat planowania badań, ochrony, charakterystyki i zarządzania stanowiskami archeologicznymi" (Archaia) zorganizowano i przeprowadzono dwa seminaria szkoleniowe w zakresie dziedzictwa kulturowego. Integrujące perspektywy nauk społecznych i przyrodniczych seminaria zorganizowane w Kopenhadze (Dania) i Bolonii (Włochy) skierowane były do 90 uczonych, studentów podyplomowych oraz specjalistów z różnych środowisk. Działania podjęte w ramach projektu miały na celu przedstawienie wyników różnych finansowanych przez UE projektów badawczych oraz działań Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST). Mając na celu zgromadzenie wszystkich informacji historycznych w ramach spójnego i właściwie prezentowanego projektu, członkowie zespołu Archaia przyjęli globalne podejście do szkoleń w zakresie planowania parków archeologicznych i zarządzania nimi. Badacze rozpoczęli od wstępnego etapu badań terenowych, po czym przystąpili do charakteryzacji odkrytych materiałów i badań topograficznych. Ogólnie rzecz biorąc, seminaria miały na celu wymianę optymalnych podejść do zarządzania stanowiskami archeologicznymi na rzecz najlepszego możliwego zaprezentowania sposobu, w jaki strategie badawcze i ich wyniki przyczyniają się do gromadzenia historycznej treści. Takie podejście wyznacza ważną podstawę dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Uruchomiono stronę internetową mającą na celu informowanie o osiągnięciach projektu i przedstawianie wytycznych w zakresie zintegrowanych protokołów związanych z zarządzaniem stanowiskami archeologicznych w ramach globalnej perspektywy. Jednym z ważnych rezultatów projektu była intensyfikacja nawiązywania kontaktów, która miała miejsce wśród czołowych specjalistów zebranych z wielu różnych środowisk. Praca z globalnej, skoordynowanej perspektywy doprowadziła do publikacji najwyższej jakości opracowań ważnych dla założeń projektu Archaia. Wysiłki podjęte w ramach projektu obejmowały wiele różnorodnych dziedzin, od nauk przyrodniczych i historycznych, przez planowanie gospodarcze aż po kwestie własności i powszechnego dostępu. To zintegrowane i globalne podejście skutecznie podkreśliło złożoność problemów dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania