Skip to main content

New Electron Microscopy Approaches for Studying Protein Complexes and Cellular Supramolecular Architecture

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wizualizacja złożoności biologicznej

Opis całych komórek i organelli pod względem ich cząsteczek może wkrótce stać się standardem dzięki postępom w dziedzinie trójwymiarowej (3D) mikroskopii elektronowej. Integracja wiodących laboratoriów europejskich w tej dziedzinie prawdopodobnie pozwoli zainicjować najbardziej kompleksowe analizy strukturalne komórek i ich białek.

Zdrowie

Projekt "Nowe podejścia do mikroskopii elektronowej w badaniu kompleksów białkowych i komórkowej architektury nadcząsteczkowej" (3D-EM) skupił się na zrzeszeniu specjalistów ds. analiz strukturalnych na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie badań i rozpowszechniania najlepszych praktyk poprzez rozległe programy szkoleniowe. Co więcej, projekt 3D-EM zajął się stworzeniem platformy na rzecz rozwoju narzędzi i oprogramowania, jak również wspólnej bazy danych z niezbędną standaryzacją obejmującą formaty danych. Projekt 3D-EM zajął się nowoczesną analizą strukturalną cząstek i molekuł, kładąc nacisk na badanie białek, molekularnych robotników komórkowych i główne komponenty strukturalne. Charakterystyka struktury białkowej na podstawie analizy pojedynczej cząstki (SPA) skupiła się na zbadaniu komponentów mieszaniny heterogenicznej. W obszarze kriogeniki i obrazowania za pomocą dzielenia na odcinki, badacze skupili się na udoskonaleniu technologii i oprogramowania w dziedzinie tomografii krioelektronowej (CET). W szczególności opracowano pakiet programowy Tomography (TOM) do interpretowania danych CET stosowany do rekonstrukcji obrazu 3D z pochyłych sekcji 2D. Konsorcjum skupiło wysiłki na kolejnej alternatywie na rzecz określenia struktur molekularnych, zwłaszcza białek błonowych – krystalografii elektronowej. W ramach projektu 3D-EM opracowano platformę programową, bibliotekę przetwarzania obrazu oraz zestaw narzędzi (IPLT) do analizy obrazów uzyskanych w wyniku krystalografii elektronowej. Po zastosowaniu w laboratoriach, IPLT można obecnie pobrać przez Internet. Badanie 3D-EM pomogło podwyższyć pozycję Europy w dziedzinie mikroskopii elektronowej 3D. W skład zespołu projektowego weszli eksperci z dziedziny badań akademickich i stosowanych, natomiast obecność międzynarodowych liderów w dziedzinie produkcji pomogła zastosować wyniki badania w praktyce przemysłowej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania