Skip to main content

Electromagnetic compatibility between rolling stock and rail-infrastructure encouraging European interoperability

Article Category

Article available in the folowing languages:

Brak zakłóceń podczas interoperacyjności kolejowej

Zakłócenia elektromagnetyczne uznawane są za ważną przeszkodę w osiągnięciu interoperacyjności kolei, jako że każdy kraj stosuje własny system i prawa w tym zakresie. Bardziej ujednolicone standardy UE mogą pomóc w pokonaniu tej bariery.

Zmiana klimatu i środowisko

UE stopniowo realizuje swoją wizję ujednoliconego, interoperatywnego systemu kolejowego reprezentowanego przez transeuropejską sieć transportową (TEN-T). Jedną z inicjatyw na rzecz dalszej realizacji tego celu był finansowany przez UE projekt "Kompatybilność elektromagnetyczna między taborem kolejowym a infrastrukturą kolejową na rzecz europejskiej interoperacyjności" (Railcom). W projekcie skupiono się na harmonizacji wartości granicznych interferencji dla systemów wykrywania sieci TEN-T i regulacji kolejowego środowiska elektromagnetycznego na rzecz komunikacji i monitorowania. Zespół projektu Railcom zbadał związek między pracą a emisjami elektromagnetycznymi, aby ocenić i dokonać prognozy interferencji z systemami komunikacji. Przezwyciężając krajowe bariery i przepisy, zespół Railcom przeprowadził intensywne modelowanie i testy, w celu wypracowania zharmonizowanych metod kalkulacji, które pozwolą uzyskać ujednolicony zestaw wartości granicznych interferencji w kolejowych systemach wykrywania. W oparciu o testy przeprowadzone w Holandii i Szwajcarii, obejmujące istniejące pomiary uzyskane od innych państw członkowskich, zespół projektu zgromadził dane na temat napięcia międzyprzewodowego i prądu z wielu dni. W tym celu wykorzystano technologię komputerową podłączoną do elektromagnetycznego systemu pomiarowego w celu mapowania częstotliwości zakłóceń, co umożliwiło uzyskanie rozkładu prawdopodobieństwa napięć i prądów wg częstotliwości. Na tej podstawie zespół Railcom stworzył zestaw sprawdzonych metod do charakterystyki kolejowych systemów wykrywania nad i pod pociągiem. Ostatecznie uznano, że wyniki są w znacznym stopniu zależne od charakterystyki anteny. Wniosek ten i kilka innych doprowadziły zespół projektowy do opracowania szeregu zaleceń i standardów, które rozpowszechniono pośród zainteresowanych stron za pośrednictwem czasopism branżowych i konferencji. Dzięki projektowi Railcom i innym podobnym inicjatywom UE, interoperacyjność kolejowa już teraz jest rzeczywistością, która systematycznie rozprzestrzenia się w innych europejskich regionach należących do sieci TEN-T.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania