Skip to main content

A European technology platform on industrial biotechnology for sustainable development

Article Category

Article available in the folowing languages:

Jedna platforma na rzecz wielu korzyści biotechnologicznych

Wysiłki podjęte w ramach finansowanego przez UE projektu przeszły długą drogę do konsolidacji działań w dziedzinie biotechnologii przemysłowej. Utworzenie powiązanej platformy technologicznej pomoże usunąć bariery rozwoju technologicznego sprzyjającego interesom społeczno-gospodarczym całej Europy.

Technologie przemysłowe

Firmy działające w różnych sektorach przemysłu szybko przygotowują się na potencjał procesów biotechnologicznych w zastosowaniach surowców oraz zrównoważonej produkcji. Przemysłowa lub biała biotechnologia (WB) może obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne, a także zmniejszyć zużycie surowców, konsumpcję energii oraz wytwarzanie odpadów, jak również przyczynić się do poprawy ekologiczności działalności przemysłowej. Jednak wiele z dostępnych technologii nie zostało jeszcze w pełni wykorzystanych; wynika to głównie z barier, takich jak ograniczenia prawne, niespójne polityki w całej Europie, zbędne inwestycje czy słaby transfer technologii. "Europejska platforma technologiczna w zakresie biotechnologii przemysłowej na rzecz zrównoważonego rozwoju" (White Biotech TP) to projekt stanowiący działanie wspierające (SSA), którego celem jest ustanowienie europejskiej platformy technologicznej (EPT) związanej z niedawnym dokumentem przedstawiającym wizję opracowaną przez zainteresowane strony, państwa członkowskie oraz Komisję Europejską. W dokumencie tym przedstawiono, w jaki sposób doprowadzić można do niezbędnych zmian w tej dziedzinie oraz jak korzystać z regionalnej przewagi naukowej na rzecz społeczno-gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w zakresie WB. SusChem-IB, europejska platforma technologiczna w zakresie biotechnologii przemysłowej lub białej, stworzyła szeroką bazę zainteresowanych stron, zrzeszając kluczowych interesariuszy ze środowisk akademickich, przemysłu, władz krajowych i regionalnych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych (NGO) i Komisji Europejskiej. Utworzono komitet polityczny w celu opracowania programu polityki, jak również grupę zwierciadlaną państw członkowskich obejmującą przedstawicieli krajowych programów badawczych. Sekcja biotechnologii przemysłowej platformy opracowała, między innymi, plan działania koncentrujący się na środkach strukturalnych polityki, które stanowią zachętę oraz mogą pomóc w przezwyciężeniu barier dla wprowadzenia biotechnologii przemysłowej. Wdrożenie planu działań zostało zapoczątkowane zastosowaniem mechanizmów monitorowania postępu wraz z rozwojem platformy. Aby zrealizować ogólne cele sektora biotechnologii przemysłowej, określono i indywidualnie przeanalizowano kluczowe obszary badawcze i technologiczne. Założeniem było stworzenie podstaw do wspierania przyszłych postępów biotechnologii przemysłowej i zastosowań w różnych obszarach. Priorytety i działania związane z rozwojem biotechnologii przemysłowej skoncentrowane były na dwóch głównych tematach: biogospodarka i bioenergia. Rezultaty projektu mogą pomóc usunąć bariery oraz określić spójną politykę, a także stworzyć świadomość publiczną w zakresie korzyści społecznych, tak aby wyzwolić potencjał wykorzystania WB. Wyniki mogą umożliwić realizację zaleceń zawartych w dokumencie przedstawiającym wizję, jak również przyczynić się do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej poprzez przeciwdziałanie fragmentacji oraz uzgodnienie spójnego programu badań strategicznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania