Skip to main content
European Commission logo print header

Strategic Management of Emergent Nanotechnologies

Article Category

Article available in the following languages:

Wspieranie etycznej i innowacyjnej nanotechnologii

Tworzenie strategicznych programów badań (SRA) i zarządzanie nimi uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Finansowani ze środków UE naukowcy przeprowadzili analizę wyzwań stojących przed wschodzącym sektorem nanotechnologii, dostarczając ważnych spostrzeżeń naukowcom, przedsiębiorcom i decydentom.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W celu zbadania wieloaspektowej natury tworzenia nowego modelu biznesowego z wykorzystaniem nanotechnologii jako sprawdzianu, unijni naukowcy zainicjowali projekt "Strategiczne zarządzanie wschodzącymi nanotechnologiami" (Smenatech). Naukowcy skupili się na zbadaniu, jak poszczególni agenci opracowują strategiczne plany biznesowe w kontekście parametrów społecznych i ekonomicznych związanych z nanotechnologią. Oceny unijnej polityki w dziedzinie nanotechnologii sporządzone w ramach projektu Smenatech sugerują, że wysoki stopień różnorodności współpracy powoduje wyzwania związane z zarządzaniem, wymagające od osób zaangażowanych rozwinięcia zdolności strategicznego zarządzania w celu wsparcia innowacji technologicznych. Badacze wyróżnili różne przejściowe fazy związane z poszukiwaniem przez przedsiębiorców wcześniej nierozpoznanych szans po stronie podażowej i popytowej rozwoju technologii. W szczególności, proces poszukiwania postępuje od otwartego wyszukiwania, przez fazę transformacyjną, po ukierunkowany program, przy czym proces różni się znacznie pod względem wytycznych dostępnych na każdym etapie. Efektem jest stworzenie różnego rodzaju możliwości na każdym etapie. Wreszcie, żadna dyskusja o nowych technologiach nie byłaby kompletna bez oceny etycznych składników SRA. Tak zwane podejście agentowe do etyki w biznesie wymaga, aby doskonałość moralna była celem a nie ograniczeniem. Innymi słowy, działaniami kieruje racjonalne dążenie do prawości, a nie ograniczenie koniecznością zachowania zgodności z pewnymi zasadami postępowania lub kodeksem etyki. Badania przeprowadzone w ramach projektu Smenatech sugerują, że delikatne współzależności pomiędzy strategią biznesową, etyką i tożsamością zawodową zależą od niepewności wpływu powiązanych technologii. %Dynamicznie rozwijająca się dziedzina nanotechnologii wiąże się z licznymi wyzwaniami biznesowymi w zakresie zarządzania strategicznego, ścieżek innowacji oraz względów etycznych. Badacze projektu Smenatech rzucili światło na wyzwania i ich wzajemne powiązania, wnosząc ogromną wiedzę, która powinna przydać się do ukierunkowania naukowców, menedżerów i decydentów na etyczne i efektywne partnerstwa w zakresie innowacji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania