Skip to main content
European Commission logo print header

A European Network for Integrated Genome Annotation

Article Category

Article available in the following languages:

Porządkowanie genomowej dżungli

Europejskie laboratoria poczyniły istotne postępy w mapowaniu ludzkiego genomu i dokumentowaniu istotnych danych. Te niezależne działania prowadzone w różnych krajach należy jednak połączyć, by posunąć prace w tej ważnej dziedzinie zdrowia i nauki naprzód.

Zdrowie icon Zdrowie

Informacje związane z genomem pozyskiwane są w laboratoriach w całej Europie, ale ich niejednorodna dystrybucja przynosi efekty przeciwne do zamierzonych dla naukowców, którzy chcieliby korzystać z najnowszych danych. W ramach finansowanego przez UE projektu "Europejska sieć na rzecz zintegrowanej adnotacji genomowej" (Biosapiens) udokumentowano ważne w tej dziedzinie laboratoria i dostępne dane przy użyciu zaawansowanego oprogramowania komputerowego oraz dzięki bezpośredniemu wkładowi zaangażowanych osób. W ramach projektu, reprezentującego ponad 24 laboratoria z 14 krajów europejskich, opracowano zaawansowany system rozproszonej adnotacji (DAS) pozwalający na segregację wszelkich dostępnych danych. Równocześnie, w zaangażowanych laboratoriach zainstalowano serwer DAS i przesłano istotne dane, tworząc potężną sieć, do której można uzyskać dostęp z każdej organizacji członkowskiej. W pierwszym roku realizacji projektu zainstalowano i przetestowano serwery w 15 laboratoriach, torując drogę dla większej liczby podmiotów, które chciałaby dołączyć do sieci. Działania te połączono z silnym marketingiem i inicjatywami prasowymi, a także warsztatami i prezentacjami dla naukowców i ogółu społeczeństwa, w celu rozpowszechnienia informacji na temat sieci. Poważne osiągnięcia w tej dziedzinie zaprezentowano innym potencjalnym partnerom z całej Europy i Stanów Zjednoczonych, zachęcając przede wszystkim do dynamicznej wymiany informacji między biologami a naukowcami. W projekcie oceniono także wpływ, jaki wywarł on na dobrze zapowiadających się naukowców z laboratoriów członkowskich, badając ich doświadczenia w czasie realizacji projektu oraz podążając tropem ich kariery naukowej. Udało się to osiągnąć dzięki kwestionariuszowi skierowanemu do wszystkich naukowców z tytułem doktorskim, tworząc solidny obraz oddziaływania projektu Biosapiens poza siecią. Obecnie, wygenerowane informacje są ogólnie dostępne na portalu internetowym poświęconym tej tematyce, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i zachęca do realizacji nowych działań badawczych. Dzięki szkoleniom i ulepszonym narzędziom informacyjnym opracowanym w ramach projektu Biosapiens, wykorzystanie danych na temat anotacji genomowej przez biologów z całej Europy stanie się prostsze.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania