Skip to main content

Getting right anaesthetic needle technology through novel forming and coating processes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Doskonalenie technologii wytwarzania igieł do znieczulania

Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali nową technologię podawania środków znieczulających miejscowo, która może pobudzić europejski przemysł oraz pokonać zagraniczną konkurencję.

Technologie przemysłowe

W nie tak dalekiej przeszłości większość interwencji medycznych innych niż wypełnianie ubytku wymagała kompleksowych operacji pod znieczuleniem ogólnym. Dzięki ogromnym postępom w dziedzinie technologii medycznych wiele z nich obecnie można wykonać w ramach chirurgii ambulatoryjnej z zastosowaniem znieczulenia miejscowego podawanego igłami do nakłuć lędźwiowych/zewnątrzoponowych. Znieczulenie miejscowe skutkuje zablokowaniem impulsów nerwowych z określonego obszaru tak, że ból nie jest odczuwalny, a reakcja motoryczna na interwencję nie jest wywoływana. Stymulacja nerwów zwiększyła wskaźnik pomyślnych blokad nerwowych w porównaniu z wykorzystaniem anatomicznych punktów orientacyjnych. W tym przypadku igła do znieczulania pełni dwojaką rolę. Dostarcza ona niewielki impuls prądowy w celu wywołania reakcji motorycznej. Po wywołaniu właściwej reakcji ruchowej wskazującej prawidłową lokalizację igła wprowadza środek zniaczulający. Obecnie rynek zdominowany jest przez produkty importowane z Chin, Indii i Stanów Zjednoczonych. Europejscy naukowcy zainicjowali projekt "Pozyskanie odpowiedniej technologii igieł anestezjologicznych w drodze nowego procesu formowania i powlekania" (GRANT) w celu opracowania nowej technologii na rzecz poprawy systemów igieł anestezjologicznych oraz pokonania konkurencji. Techniczne cele obejmowały rozwój powłoki dwubiegunowej pozwalającej na bardziej precyzyjne i miejscowe wytwarzanie prądu. Prąd dostarczany jest przez jeden biegun, a powraca przez drugi, tak że jego rozprzestrzenianie do innych tkanek jest ograniczone, a stymulacja określonych nerwów lub wiązek nerwowych jest bardziej precyzyjna. Nowatorska trójwarstwowa powłoka składa się z najgłębszej warstwy izolacyjnej na metalowej igle, warstwy przewodzącej w środku oraz zewnętrznej warstwy izolacyjnej o minimalnym tarciu wywoływanym przez kontakt z tkanką podczas wkłucia. Po drugie zespół projektu GRANT opracował nowy proces formowania igły w celu ograniczenia możliwości jej złamania. Zbadali także możliwość walcowania dwóch igieł jednocześnie z myślą o zmniejszeniu kosztów produkcji. Wyniki projektu GRANT mogą przyczynić się do utworzenia setek miejsc pracy, zważywszy że obecne moce produkcyjne małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) są niewystarczające, aby zaspokoić popyt. Komercjalizacja technologii GRANT wykazuje potencjał zapewnienia gwałtownego rozwoju wysokiej jakości igieł anestezjologicznych w UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania