Skip to main content

Advanced vaccinology training for scientists from ACC and Developing Countries: from genomics to vaccination strategies for communicable diseases linked to poverty.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Od genu do szczepionki

Strategie w zakresie szczepień przeciw chorobom zakaźnym, zwłaszcza w połączeniu z ubóstwem, łączą w sobie wiele aspektów – od genomiki po kwestie społeczne. W ramach projektu finansowanego przez UE, ADVAC-EC, zorganizowano szkolenie mające stworzyć masę krytyczną decydentów w tym wymagającym, złożonym obszarze.

Zdrowie

Wiedza na temat wszystkich stadiów przemysłu daje przewagę, a nauka o szczepionkach nie stanowi wyjątku. Ma to zastosowanie szczególnie do decydentów i osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki, w przypadku których podejmowanie decyzji powinno opierać się obiektywnych i możliwie pełnych danych. W dziedzinie wakcynologii wszystko rozpoczyna się od badań genomowych, po których następują próby, a także może obejmować specjalne kwestie natury socjologicznej, zależne od położenia geograficznego. Konsorcjum ADVAC-EC zorganizowało szkolenie, którego celem było stworzenie masy krytycznej decydentów, zarówno w Europie, jak i w krajach rozwijających się. Tematy szkolenia obejmowały przedkliniczne badania nad szczepionkami, próby kliniczne oraz decydującą kwestię bezpieczeństwa, tak często problematyczną w tej dziedzinie. Skupiono się także na wyborze nowych strategii szczepienia oraz tworzeniu sieci komunikacji i rozpowszechnianiu cennych danych niezbędnych do racjonalnego podejmowania decyzji. Łącznie 65 uczestników wzięło udział w szkoleniu, które skupiło się na chorobach o przypuszczalnie największym wpływie na zdrowie – HIV, gruźlicy i malarii. Po prelekcjach na najwyższym szczeblu nastąpiły dyskusje i ćwiczenia w małych grupach. Wielki nacisk położono na promowanie kontaktów i sieci na rzecz zrównoważoności. Po realizacji szkolenia ADVAC-EC, wakcynolodzy wyrazili wdzięczność za poruszenie kwestii pojawiających się podczas pełnienia przez nich roli decydentów. Wśród szlifowanych umiejętności znalazło się określanie decydujących obszarów badawczych z myślą o podjęciu zidentyfikowanych wyzwań, towarzyszących im kwestii etycznych oraz uwzględnianie potrzeb narażonych grup, takich jak noworodki i osoby starsze, a także branie pod uwagę najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. ADVAC-EC udostępnił kluczowym wakcynologom podstawy pozwalające zajmować się tematem szczepień z punktu widzenia opieki zdrowotnej i społeczeństwa. Odpowiednie kształcenie pomoże w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących wprowadzania nowych szczepień do programu immunizacji oraz usprawni proces reagowania w sytuacjach kryzysowych, a zwłaszcza przypuszczalnych lub rzeczywistych efektów niepożądanych szczepień.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania