Skip to main content

Addressing the health of children in urban poor areas through improved home-based care, personal hyginene and environmental sanitation and healthcare services

Article Category

Article available in the folowing languages:

Czysty przełom dla afrykańskich dzieci

Badania pokazują, że małe dzieci w wielu częściach Afryki cierpią z powodu niskich standardów higienicznych i sanitarnych. Nowe rozwiązania wprowadzane przez UE mają na celu istotną poprawę tych warunków.

Zmiana klimatu i środowisko

Gwałtowna urbanizacja Afryki Subsaharyjskiej stworzyła ponure warunki higieniczne i sanitarne, szczególnie dla dzieci. W ramach finansowanego ze środków UE projektu Fahophs przyjrzano się temu, jak można poprawić te warunki oraz zminimalizować rozprzestrzenianie się chorób. Zespół projektu przeprowadził studia przypadków w Ghanie, Kenii i Malawi, badając, jak można wykorzystać wewnętrzne systemy opieki oraz poprawić higienę na rzecz dzieci poniżej piątego roku życia. Zachęcono do stworzenia polityk zmniejszających ciężar związany ze zdrowiem dzieci spoczywający na matkach i gospodarstwach domowych, szczególnie w ubogich obszarach miejskich, z myślą o ograniczeniu nacisku na zasoby. Poprzez wspólne starania obejmujące kilka krajów, zespół projektu Fahophs był w stanie podjąć ten pilny problem oraz zaangażować lokalne społeczności w proces poprawy higieny, warunków sanitarnych oraz opieki zdrowotnej na rzecz dzieci. Projekt skupił także kluczowych decydentów w celu zbadania sposobów na przezwyciężenie problemów zdrowotnych wśród dzieci oraz zapewnienia przejścia z poziomu badań na poziom rzeczywistego wdrożenia polityki. Sporządzone zostały plany skopiowania sukcesu tej strategii w innych krajach Afryki z myślą o ograniczeniu cierpienia dzieci na całym kontynencie. Projekt Fahophs wykazuje wielki potencjał w zakresie ograniczenia presji wywieranej na budżety domowe rodzin osiągających niskie dochody, podwyższenia standardów życia, a nawet ratowania życia w kolejnych latach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania