Skip to main content

Deciphering the molecular basis of regulatory T cell suppression

Article Category

Article available in the folowing languages:

Plan leczenia immunosupresyjnego

Europejskie badanie miało na celu opisanie podstaw molekularnych immunosupresji w celu zastosowania wyników podczas interwencji terapeutycznych.

Zdrowie

Nasz organizm zwalcza ciała obce, w tym mikroorganizmy, dzięki układowi odpornościowemu. W typowych warunkach komórki układu odpornościowego są uczone rozróżniania pomiędzy antygenami obcymi i własnymi. Podstawą tolerancji immunologicznej jest populacja limfocytów T znanych pod nazwą limfocytów T regulatorowych (Treg). Choć przeprowadzano już obszerne badania nad wieloma aspektami biologii limfocytów Treg, nadal nie wiemy, jakie zmiany cząsteczkowe zachodzą w komórkach, które ulegają supresji. W tym kontekście zainicjowano finansowany przez UE projekt "Deciphering the molecular basis of regulatory T cell suppression" (TREG SUPPRESSION), którego celem jest scharakteryzowanie zdarzeń molekularnych, które mają miejsce w limfocytach CD4 T i komórkach dendrytycznych, na które przede wszystkim oddziałują limfocyty Treg. Naukowcy wykazali wcześniej, że aktywność supresorowa limfocytów Treg może zostać przekazana niedojrzałym limfocytom T poprzez kontakt komórek, co sugeruje aktywność szlaku sygnałowego transformującego czynnika wzrostu (TGF)-beta. W ramach projektu TREG SUPPRESSION kontynuowali te badania i odkryli, które elementy szlaku są aktywowane po supresji przez limfocyty Treg. Wyniki wskazują, że delecja zstępującego inhibitora szlaku sygnałowego TGF-beta Smad 7 może przyczyniać się do rozwoju miażdżycy u transgenicznych myszy. Te zmiany miażdżycowe zmniejszały się po podaniu limfocytów Treg, co wyraźnie pokazuje, że ich działanie poprzez szlak sygnałowy TGF-beta jest niezbędne w kontrolowaniu zapalenia. Adaptacyjne podanie limfocytów Treg w warunkach klinicznych zostanie przeanalizowane u pacjentów cierpiących na choroby zapalne. Ponadto wyniki projektu zainspirowały badania nad inhibicją limfocytów Treg jako metodą wzmacniania odpowiedzi przeciwnowotworowej.

Słowa kluczowe

Immunosupresja, tolerancja immunologiczna, limfocyty T regulatorowe, szlak sygnałowy TGF-beta

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022