Skip to main content

Benefit-risk assessment for food: an iterative value-of-information approach

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsza ocena zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy podjęto współpracę i przyjęto podejście interdyscyplinarne w zwalczaniu współczesnych zagrożeń dotyczących żywności i kwestii ryzyka. Wyniki projektu położyły podwaliny pod ulepszone i bardziej naukowe środki postępowania z aspektami kryzysów żywnościowych.

Zdrowie

Działania, które miałyby rzucić więcej światła na zagrożenia żywnościowe i ryzyko zanieczyszczenia, jak również korzyści zdrowotne, wymagają lepszych metod oceny. Te ostatnie należy oprzeć na informacjach w formie zintegrowanych danych do pomiaru, jak i stosowalności do różnych grup zainteresowania. Aspekty te stały się podstawą dla projektu "Ocena stosunku ryzyka do korzyści w zakresie żywności: iteracyjne podejście oparte na wartości informacji" (Beneris). Konsorcjum interdyscyplinarne, dysponujące fachową wiedzą z takich dziedzin, jak epidemiologia, toksykologia, dietetyka, ocena wystawienia na działanie i analiza ryzyka, zajęło się opracowaniem metod opartych na zintegrowanych danych epidemiologicznych i toksykologicznych. Partnerzy na początku skoncentrowali się na spożywaniu przez niemowlęta ryb i warzyw w celu opracowania planowanej metodologii szacowania skutków zdrowotnych substancji zanieczyszczających i odżywczych. Podjęli się także zbadania zmienności pod kątem obszaru, wieku i płci wśród subpopulacji. Podczas gromadzenia danych do celów analiz stosunku korzyści do ryzyka (BRA), szczególny nacisk położono na stosowalność i prostotę struktury danych dla istniejących baz, a także danych wygenerowanych w ramach tego projektu. Prace nad projektem miejsca przechowywania danych projektu Beneris również ułatwiły rozwój bazy Opasnet. To narzędzie internetowe zapewnia środki do gromadzenia, organizowania i udostępniania informacji istotnych dla żywnościowych analiz BRA. Współpraca z zespołami różnych powiązanych projektów zaowocowała utworzeniem wielopoziomowej struktury na rzecz ocen stosunku korzyści do ryzyka, a także wkładem w obszarze ocen do bazy Opasnet. Ponadto, metody i narzędzia opracowane w projekcie Beneris zostały udostępnione innym zespołom projektowym, przy czym część z nich podjęła się opracowania nowych funkcji na stronę internetową, wzmacniając tym samym zasoby projektu. Uwzględniwszy łatwiejsze sposoby generowania wiarygodnych ocen, wyniki projektu pomogą w umocnieniu wspólnej płaszczyzny łączącej naukę i politykę i zaoferują bardziej świadome podejmowanie decyzji na rzecz zdrowszej konsumpcji żywności, zapobiegając w ten sposób potencjalnym kryzysom żywnościowym w przyszłości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania