Skip to main content

Functionalities of Bismuth based nanostructures

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bizmut o uporządkowanej nanostrukturze zapewni większą wartość dodaną

Meksyk to drugi największy producent bizmutu, jednak w postaci oferowanej luzem surowiec ten zapewnia relatywnie niskie zyski finansowe. Jednak nowe badania bizmutu o uporządkowanej nanostrukturze mogą uczynić z niego bardzo zyskowny towar.

Technologie przemysłowe

Bizmut jest przedstawiany jako ekologiczna alternatywa dla metali ciężkich, takich jak ołów i rtęć. Ponadto nadejście nanotechnologii otworzyło nowe drzwi dla specjalistycznych zastosowań bizmutu o uporządkowanej strukturze molekularnej i materiałów pochodnych, oferujących obecnie niewykorzystywany potencjał rynkowy. Dziewiętnastu partnerów z Europy i Meksyku rozpoczęło finansowany przez UE projekt "Functionalities of bismuth based nanostructures" (BISNANO) mający na celu syntezę i pełną charakterystykę takich materiałów z myślą o ich potencjalnym zastosowaniu w celu uzyskania większej wartości dodanej. Oczekuje się, że projekt ten przyniesie duże korzyści dla gospodarki Meksyku, a jego wyniki pozwolą też wesprzeć rozwój nowatorskich produktów w tym kraju ora z w całej Europie. W okresie realizacji projektu udało się zsyntetyzować ponad 30 nanomateriałów na bazie bizmutu, w tym nanocząsteczki, nanostopy, nanokompozyty i produkty w postaci cienkiej warstwy. Uzyskane produkty dawały się zastosować w produktach takich jak czujniki, znaczniki produktów uniemożliwiające ich fałszerstwo, polimery zmniejszające palność oraz samosmarujące powłoki. Kilka prototypów opracowanych z partnerami z przemysłu lub podmiotami zewnętrznymi może potencjalnie prowadzić do wydzielenia nowych, osobnych firm lub bezpośrednio do opracowania produktów przemysłowych. Jedno z zastosowań jest już nawet dostępne na rynku. Inne prototypy zostały zaprezentowane na międzynarodowych targach, a wynikiem tych prezentacji jest zgłoszenie wniosku patentowego na system nanofiltracji. Bezpieczeństwo i ryzyko związane ze stosowaniem nanocząsteczek to ważna kwestia w każdym badaniu i programie rozwojowym związanym z nanomateriałami — i projekt BISNANO nie jest wyjątkiem pod tym względem. Uczestniczący w projekcie partnerzy zbadali wpływ utworzonych na bazie bizmutu nanomateriałów na komórki. Stosując nowatorskie techniki wizualizacyjne, zespół projektu był w stanie oglądać wnętrze komórek, co pozwoliło na zlokalizowanie metalicznych nanocząsteczek i obserwowanie dynamiki ich absorpcji. W ogólnym ujęciu przeprowadzone badania potwierdzają bezpieczeństwo uzyskanych na bazie bizmutu nanomateriałów dla zdrowia publicznego i środowiska naturalnego. Efektem poczynionych dużych postępów były także 22 publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych oraz wspólna propozycja 3 partnerów z projektu BISNANO, aby kontynuować prace w nowym projekcie w ramach siódmego programu ramowego (7PR). Zorganizowano również kilka sympozjów poświęconych tej tematyce. Projekt BISNANO może z dużym prawdopodobieństwem przekształcić charakteryzujące się niską wartością górnictwo bizmutu w bardzo wartościową gałąź biznesu o dużym znaczeniu dla Meksyku i UE. Korzyści ekologiczne, jakie niesie ze sobą ten ekologiczny metal, uczyniłyby również ogół społeczeństwa beneficjentem tej owocnej współpracy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania