Skip to main content

Facility for Antiproton and Ion Research

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przyspieszanie tempa badań w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych

Naukowcy powołali korporację odpowiedzialną za zarządzanie kompleksem akceleratora cząstek w Niemczech. Placówka ta, będąca jedną z największych planowych infrastruktur w UE, wesprze realizację najnowocześniejszych badań.

Energia

Międzynarodowy Ośrodek Badań Antyprotonowych i Jonowych (FAIR) to planowany kompleks akceleratora cząstek. Będzie to zintegrowany system generujący wysokoenergetyczne promienie jonowe o wysokim natężeniu wszystkich stabilnych i niestabilnych pierwiastków, o bezprecedensowej jakości. Oprócz usprawnienia najnowocześniejszych badań w wielu dziedzinach fizyki, w programie badań znajdą się również zastosowania, takie jak radiologiczna ocena ryzyka dla załogowych misji kosmicznych oraz nowe strategie produkcji energii. Jako największa realizowana infrastruktura badawcza na liście Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych (ESFRI) z 2008 r., jest to prawdziwie pionierskie przedsięwzięcie. Finansowany ze środków UE projekt FAIR ("Facility for antiproton and ion research") zajął się fazą przygotowawczą do budowy FAIR. Pakiety robocze nie obejmowały prac technicznych. Skoncentrowano się na sprawach strategicznych, prawnych i finansowych, a także zarządzaniu i działaniach regulacyjnych, jak i koordynacji konstrukcji badań i akceleratora. W projekcie udział wzięło 11 ministerstw/instytucji finansujących oraz 14 instytutów badawczych. Dzięki finansowaniu ze środków UE konsorcjum mogło szybko powołać międzynarodowy zespół projektu, którego praca doprowadziła do założenia FAIR GmbH, a także podpisania aktu końcowego FAIR oraz konwencji FAIR, porozumienia międzyrządowego. Wśród ważnych działań w ramach fazy początkowej FAIR GmbH znalazło się opracowanie umów zarządzania kontraktowego do celów korporacji, jak również zarządzania biznesowego z laboratorium goszczącym GSI (Helmholtzzentrum Fuer Schwerionenforschung GmbH). Opracowano także protokoły zarządzania finansowego i zarządzania projektami, jak i system koordynacji badań i doświadczeń prowadzonych w akceleratorze. Dzięki ważnemu wsparciu ze strony UE, zespół projektu FAIR ustanowił niezbędne fundamenty organizacyjne, kierownicze, strategiczne oraz regulacyjne niezbędne do wdrożenia kompleksu badawczego akceleratora cząstek FAIR. Skoordynowany dostęp do najnowocześniejszych placówek bez wątpienia pozwoli na lepsze zrozumienie fizyki cząstek elementarnych i wprowadzenie odpowiednich zastosowań.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania