Skip to main content

Climate Change, Hydro-conflicts and Human Security

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmiana klimatu i konflikty związane z wodą

Skutki zmiany klimatu, jak podnoszące się poziomy morza i ekstremalne zdarzenia pogodowe, np. powodzie i susze, mają nie tylko wpływ na ludność, ale stanowią także zagrożenie dla stabilności w kraju i regionie pod względem sytuacji politycznej i zagrożenia bezpieczeństwa. W ramach finansowanej przez UE inicjatywy starannie zbadano te kwestie.

Zmiana klimatu i środowisko

W projekcie 'Climate change, hydro-conflicts and human security' (CLICO) zbadano, czy wpływ zmian klimatycznych na zasoby wodne intensyfikuje napięcia I konflikty społeczne, czy też może otwiera możliwości pokojowej współpracy w obszarze Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie I w regionie Sahel. Naukowcy zbadali także przyczyny, dla których niektóre kraje I społeczności są bardziej bezbronne niż inne, I jakiego rodzaju polityki I instytucje na poziomie krajowym I międzynarodowym są potrzebne dla zapewnienia adaptacji, pokoju I bezpieczeństwa. Partnerzy projektu przyjrzeli 11 studiom przypadku I posegregowali pierwszy zestaw danych tego rodzaju dotyczący konfliktów w sprawie wody, który porównano ze zmiennymi klimatycznymi, hydrologicznymi I społeczno-gospodarczymi. Wyniki pokazały, że prawdopodobieństwo, by zmiana klimatu osłabiła bezpieczeństwo obywateli, w dużej mierze zależy od adaptacji. Choć adaptacja odgórna ma duże znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa, mogą pojawić się negatywne konsekwencje, jeżeli strategie polityczne nie będą odzwierciedlały potrzeb poszkodowanych I nie zostaną odpowiednio wdrożone. Adaptacja może wzmocnić albo poszerzyć nierówności między różnymi grupami społecznymi, w zależności od relacji władzy, rządów I struktur instytucjonalnych, a także istniejącej marginalizacji określonych części społeczeństwa. Członkowie konsorcjum stwierdzili silniejsze powiązania między czynnikami politycznymi, gospodarczymi I społecznymi a konfliktami wodnymi niż między zmiennymi związanymi z klimatem a konfliktami wodnymi. Jednak związki te mogą zmienić się w przyszłości, a obecne metody reagowania na przyszłe niewiadome środowiskowe, klimatyczne, społeczno-gospodarcze I polityczne wymagają udoskonalenia. Ponadto, brakuje polityk, które byłyby ukierunkowane wyraźnie na zminimalizowanie konfliktów. Zespół CLICO opracował szereg zaleceń dla decydentów, które obejmowały poszerzanie wiedzy, umacnianie odpowiedzialności I roli instytucji, skuteczniejsze wdrażanie polityk oraz poprawę komunikacji I współpracy między zainteresowanymi stronami. Ponadto, adaptacja do zmian klimatu I obniżenie ryzyka wymagają włączenia do głównego nurtu, systemy ochrony socjalnej I cywilnej umocnienia, a systemy wczesnego ostrzegania wykorzystania do podkreślenia kwestii systemowych. Wyniki projektu mogą być wykorzystane do zidentyfikowania potencjalnych punktów zapalnych w regionie śródziemnomorskim, na Bliskim Wschodzie I regionie Sahel oraz do dostarczenia świeżych pomysłów dotyczących polityki na rzecz promowania pokoju I bezpieczeństwa w obliczu zmieniającego się klimatu I kurczących się zasobów wody.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania