Skip to main content
European Commission logo print header

Fluxes, Interactions and Environment at the Land-Ocean Boundary. Downscaling, Assimilation and Coupling

Article Category

Article available in the following languages:

Prognozowanie dynamiki i jakości wód przybrzeżnych

Nowe badanie poprawiło naszą zdolność do prognozowania jakości pływów wodnych (prawidłowości dotyczących fal, prądów i dyspersji) w obszarach przybrzeżnych: miejskich obszarach przybrzeżnych, plażach turystycznych i strefach biologicznie produkcyjnych (akwakultura lub obszary łowisk).

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W ramach finansowanego przez UE projektu FIELD_AC przystąpiono do doskonalenia operacyjnych usług oceanograficznych dotyczących obszarów przybrzeżnych. Skupiono się także na generowaniu wartości dodanej dla prognoz szelfowych i tych na skalę regionalną w oparciu o podstawowe usługi morskie Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES). Wzajemne interakcje pomiędzy procesami meteorologicznymi i oceanograficznymi w skalach nadmorskich stworzyły rdzeń badania. Miejscowe lokalizacje badawcze poddano analizie, aby zapewnić wiarygodne usługi, które można przekazać zainteresowanym stronom z sektora publicznego i prywatnego. Te lokalizacje badawcze obejmowały szereg czynników meteo-oceanograficznych dla czterech ograniczonych geometrycznie obszarów: Zatoka Helgolandzka, wybrzeże katalońskie, Zatoka Wenecka i Zatoka Liverpoolska. Naukowcy wdrożyli sekwencję meteo oceanograficznych modeli sprzężonych i zagnieżdżonych, które symulują takie aspekty, jak wiatr, ciśnienie atmosferyczne, fale i prądy. Wyniki pozwoliły wygenerować bardziej efektywne, wysokorozdzielcze symulacje, co zapewniło zainteresowanym stronom dostęp do bardzo dokładnych danych. Postępy te pomogły stworzyć prywatne przedsiębiorstwo, które wykorzystuje wyniki w warunkach komercyjnych w Ameryce Południowej, Australii i w Europie. Zespół FIELD_AC wykazał, że możliwe jest uzyskanie wiarygodnych, bardzo szczegółowych prognoz dotyczących wiatru, fal, prądu i prawidłowości w zakresie transportu (transport osadu i jakość wody) w strefie przybrzeżnej (patrz rysunek). To przekłada się na zaawansowane informacje o stanie morza oraz skuteczniejsze działania na rzecz obniżenia poziomów ryzyka w różnych okolicznościach. Lepsze, tańsze prognozy posłużyły także do wzbogacenia zainteresowanych stron w wiedzę, która ułatwi im podejmowanie decyzji mających wpływ na teraźniejszość i przyszłość społeczności przybrzeżnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania