Skip to main content

A holistic approach towards the development of the first responder of the future

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sprawniejsze reagowanie kryzysowe

Pilnie potrzebne jest usprawnienie reagowania podczas działań ratunkowych związanych z poważnymi katastrofami. W ramach jednej z inicjatyw unijnych stworzono system zarządzania, dzięki któremu akcje ratunkowe powinny stać się bezpieczniejsze i bardziej efektywne.

Społeczeństwo

Skuteczność działania ekip ratowniczych poprawiłaby użycie scentralizowanego systemu zarządzania do minimalizowania zagrożeń i zamieszania podczas działań ratunkowych. Zwiększyłoby to bezpieczeństwo zarówno ratowników, jak i ratowanych. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu E-SPONDER (A holistic approach towards the development of the first responder of the future) opracowali i przetestowali system zarządzania, który optymalizuje zasoby, komunikację i rozmieszczenie ludzi w celu uzyskania jak najlepszych wyników akcji ratunkowej przy najniższych kosztach. Nadrzędnym celem prac było wyeliminowanie wszelkich dających się przewidzieć obrażeń fizycznych i urazów psychicznych wśród ratowników i personelu pomocniczego, czy to podczas akcji, czy po niej. Prace rozpoczęto od przeglądu bieżącego stanu rzeczy i przeprowadzenia analizy potrzeb użytkowników. Zdefiniowano architekturę i konstrukcję zintegrowanego systemu, a następnie przetestowano interoperacyjny system komunikacji bezprzewodowej. Uczestnicy projektu stworzyli platformę e-szkoleń dostosowaną do nowych potrzeb szkolenia służb ratowniczych w różnorodnych sytuacjach. Przygotowano też wstępne ramy dla standaryzacji europejskiej typowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych wspomagających ratowników. Podczas trzech pełnoskalowych prób terenowych symulowano realistyczne sytuacje kryzysowe, angażując przy każdej próbie ponad 50 ratowników. Demonstracje pilotażowe umożliwiły rozwinięcie i dopracowanie konkretnych aspektów stosowanej technologii. Projekt E-SPONDER stworzył wydajny system zarządzania działaniami ratowników w sytuacjach kryzysowych, pozwalający lepiej radzić sobie z różnego rodzaju nieoczekiwanymi wydarzeniami dotyczącymi krytycznych elementów infrastruktury i innych miejsc. Sprawniejsze reagowanie kryzysowe przełoży się na mniejszą liczbę ofiar wśród ratowników i ratowanych.

Słowa kluczowe

Reagowanie kryzysowe, katastrofy o dużej skali, ratownictwo, służby ratunkowe, E-SPONDER

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania