Skip to main content
European Commission logo print header

EO in Malaria Vector Control and Management

Article Category

Article available in the following languages:

Zwalczanie malarii z lotu ptaka

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 80% spośród setek milionów przypadków zachorowania na malarię ma miejsce w Afryce. Europejsko-afrykańskie konsorcjum pracowało nad stworzeniem systemu obserwowania Ziemi, który służyłby do zwalczania przenoszących malarię komarów.

Zdrowie icon Zdrowie

Istnieje światowy front na rzecz zmniejszenia obciążenia malarią do 2015 roku. W celu skutecznego wdrażania metod zwalczania wektora malarii strony zainteresowane rozważają zastosowania systemów obserwacji Ziemi, informacji geograficznej i globalnego pozycjonowania (odpowiednio EO, GIS i GPS). Finansowany przez UE projekt MALAREO ("EO in malaria vector control and management") miał na celu opracowanie takiej technologii i wdrożenie jej w programach zwalczania malarii. W projekcie skoncentrowano się na przygranicznych regionach Mozambiku, RPA i Suazi. Te trzy kraje różnią się profilem epidemiologicznym malarii. Suazi jest obecnie na etapie eliminowania malarii, RPA jest na etapie poprzedzającym eliminowanie malarii a Mozambik jest na etapie zwalczania choroby. Partnerzy projektu opracowali aplikacje EO, które wspomagają codzienną pracę w ramach Krajowych Programów Zwalczania Malarii (NMCP). Rozwiązania stworzone w ramach projektu MALAREO głównie obejmowały różne mapy tematyczne, np. mapy użytkowania gleby, pokrycia terenu, basenów wodnych i domostw. Zostały utworzone mapy o wysokiej rozdzielczości całego terenu objętego projektem, aby wspomóc kierowników programów zwalczania malarii w planowaniu optymalnych metod zwalczania wektora choroby. Dane EO z różnych czujników (MODIS, ASTER, RAPIDEYE i METEOSAT) są stosowane w połączeniu z danymi z kwestionariuszy dotyczących występowania malarii w RPA, Suazi i Mozambiku. Dane RapidEye zostały użyte do utworzenia map użytkowania gleby lub pokrycia terenu. Są one bardzo istotne dla programów NMCP, ponieważ umożliwią identyfikację obszarów podwyższonego ryzyka malarii oraz badanie zależności pomiędzy użytkowaniem gleby i pokryciem terenu a ryzykiem malarii. Obrazy o bardzo wysokiej rozdzielczości były stosowane do określania położenia domów i chatek. Dane na temat typu domostw, ich liczby i rozprzestrzeniania są bardzo cenne dla bardziej skutecznego rozpylania wewnątrz budynków (IRS). Jako że woda przyciąga komary, które potrzebują jej do rozrodu, akweny wodne są potencjalnymi miejscami rozrodu najważniejszego wektora malarii w regionie. Mapy akwenów wodnych dostarczają danych do modelowania poziomu ryzyka malarii i opracowywania map prawdopodobieństwa, że dany obszar jest miejscem rozrodu komarów. Dane EO o niskiej rozdzielczości (szacunkowe dane dotyczące opadów deszczu, temperatury powierzchni ziemi, wskaźniki wegetacji) były użyteczne przy ocenie czynników związanych z przenoszeniem malarii. Biorąc pod uwagę rozprzestrzenienie populacji na obszarze objętym projektem, partnerzy mogli modelować rozmieszczenie przestrzenne i rozprzestrzenianie się malarii. Wszystkie te produkty technologii EO zostały włączone do katalogu MapBook projektu MALAREO, aby wspomóc wdrażanie środków zwalczania wektora malarii. Przy właściwym szkoleniu stron zainteresowanych rozwiązania EO mogą być użyteczne w zwalczaniu malarii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania