Skip to main content

Spatial-economic-ecological model for the assessment of sustainability policies of Russia

Article Category

Article available in the folowing languages:

Model zrównoważonego rozwoju dla Rosji

Nowe narzędzia oceny wpływu, mające za zadanie ewaluację różnych wariantów polityk, pomogą Federacji Rosyjskiej przyjąć bardziej zrównoważone praktyki na swoim terytorium i podnieść standard życia swoich obywateli.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Społeczeństwo

Rosja – największy kraj na świecie – zajmuje ponad jedną ósmą zamieszkałej powierzchni Ziemi i posiada bogaty ekosystem fauny i flory. Jednak rozwój gospodarczy tego kraju i silny przemysł często stoją w sprzeczności z dążeniem do zrównoważonego rozwoju i zachowania równowagi w świecie przyrody. Finansowany ze środków UE projekt SUST-RUS (Spatial-economic-ecological model for the assessment of sustainability policies of Russia) miał na celu udzielenie pomocy rosyjskim decydentom w opracowaniu lepszych polityk dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dążąc do zbudowania efektywnego przestrzennie, gospodarczo i ekologicznie modelu dla Rosji, zespół stworzył nowe metody modelowania oceny wpływu. Opracował również wskaźniki zrównoważonego rozwoju pozwalające ocenić społeczne, gospodarcze i środowiskowe skutki polityk zrównoważonego rozwoju oraz przyjętych na ich potrzeby środków. Wymagało to kompilacji i walidacji wyczerpującej bazy danych zawierającej dane społeczne, gospodarcze i środowiskowe zasilające model. Dane środowiskowe uwzględniały krajowe zużycie energii określone w wartościach fizycznych i monetarnych, jak również dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych. Dane społeczne obejmowały dane dotyczące grup dochodów i dynamiki rynku pracy, w szczególności kwestii bezrobocia, opodatkowania i zdrowia. Dzięki tym inicjatywom projekt pomógł rosyjskim decydentom i naukowcom zbilansować cele społeczne, gospodarcze i środowiskowe tworzonych polityk oraz promować idee zrównoważonego rozwoju wśród obywateli. Projekt ten wykroczył daleko poza aktualne, opracowane dla Rosji modele oceny polityk, umożliwiając tym samym odpowiednim władzom zarządzanie wieloma zasadniczymi kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Kluczowe tematy uwzględniały wykorzystanie zasobów naturalnych i lądowych, rozwój gospodarczy regionów wiejskich, wpływ transportu na środowisko, biedę, produkcję w zestawieniu z konsumpcją, handel międzynarodowy oraz zużycie energii. Rezultaty tego projektu zostały przedstawione na różnych konferencjach oraz wielu stronach internetowych i zapewniły naukowcom i zainteresowanym stronom dostęp do potężnych nowych narzędzi do oceny zrównoważonego rozwoju i tworzenia polityk. Dzięki możliwości wyraźnego porównania różnych wariantów polityk i wyboru tych najbliższych ideału, właściwi decydenci będą odgrywali ważną rolę w poprawie ogólnego zrównoważonego rozwoju w całej Federacji Rosyjskiej. Pełne wykorzystanie tego nowego systemu modelowania przyniesie wiele korzyści dla kraju jako całości.

Słowa kluczowe

Zrównoważony rozwój, ocena wpływu, SUST-RUS, emisja, handel, zużycie energii

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania