Skip to main content

EUROpean multilevel integrated BIOREFinery design for sustainable biomass processing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Budowanie łańcucha wartości biorafinerii

W ramach finansowanego przez UE projektu opracowano strategie i powołano inicjatywy mające na celu wzmocnienie powstającego sektora biorafinerii w UE.

Zdrowie

Zmiany klimatyczne i presja wynikająca ze wzrostu liczebności populacji stanowią zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Jedną z kluczowych strategii UE w aspekcie zrównoważonego rozwoju Europy jest budowanie gospodarki opartej na bioinżynierii. Biogospodarka, która ma szansę zrewolucjonizować takie sektory, jak rolnictwo, opieka zdrowotna, ekologiczna energetyka i przemysł chemiczny, wymaga opracowania i wdrożenia innowacyjnych procesów biorafinacji. Ten właśnie cel przyświecał finansowanemu przez UE projektowi "European multilevel integrated biorefinery design for sustainable biomass processing" (EUROBIOREF). Uczestnicy projektu opowiedzieli się za wielopłaszczyznowym podejściem do biogospodarki, w którym uwzględniono niespożywcze materiały wsadowe, liczne procesy biochemiczne i termodynamiczne, a także ogromną liczbę przydatnych produktów przemysłowych. Podjęto również próbę stworzenia zunifikowanej i wzajemnie połączonej branży przetwórstwa biomasy poprzez zwiększenie wydajności i współpracy w ramach sieci. Uściślając, w ramach projektu EUROBIOREF badano nowe uprawy olejowe i lignocelulozowe oraz przygotowano duże pola do testowania upraw materiałów wsadowych, takich jak wierzba, krokosz barwierski oraz rącznik pospolity. Prowadzono także prace nad modelem logistyki dostaw biomasy, w szczególności w aspekcie wspomnianych wyżej czterech upraw objętych projektem. Zespół projektu EUROBIOREF uruchomił nowy, wysokowydajny zakład pilotażowy w Norwegii, którego zadaniem jest szybkie przetwarzanie biomasy drzewnej. Partnerzy projektu zgłosili również 33 nowe wnioski patentowe (np. na przetwarzanie oleju roślinnego), a także opisali i zademonstrowali pięć łańcuchów wartości — po jednym dla każdego ze scenariuszy przetwarzania — do wykorzystania w biorafineriach. Na koniec w ramach projektu EUROBIOREF zorganizowano w Brukseli dwudniową konferencję dotyczącą przyszłości przemysłu biorafineryjnego. Jej celem było rozpowszechnienie wyników projektu wśród przedstawicieli europejskiego sektora biotechnologicznego. Według oczekiwań, wyniki projektu znacząco wpłyną na kwestie społeczno-gospodarcze, takie jak powstawanie wyspecjalizowanych zawodów na terenach wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych. Dzięki kolejnym procesom i inicjatywom tego typu, Europa ma szansę powoli, lecz konsekwentnie zdążać w kierunku bardziej zrównoważonej biogospodarki.

Słowa kluczowe

Biorafineria, łańcuch wartości, biogospodarka, zrównoważony rozwój, przetwarzanie biomasy, biopaliwa lotnicze, zaawansowane biopaliwa, standaryzacja biopaliw

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania