European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Test Infrastructure and Accelerator Research Area

Article Category

Article available in the following languages:

Tworzenie sieci integrującej ośrodki badań nad akceleratorami

Placówki prowadzące prace z akceleratorami cząstek są motorem postępu naukowego, szczególnie w takich dziedzinach jak fizyka cząstek elementarnych. Budowa zaawansowanych obiektów badawczo-rozwojowych jest jednak bardzo trudna i kosztowna, więc dzięki dofinansowaniu UE stworzono oficjalne konsorcjum integrujące szerokie grono czołowych instytucji i obiektów europejskich.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Finansowany przez UE projekt TIARA (Test infrastructure and accelerator research area) powołano do życia w celu długofalowego ułatwienia i usprawnienia europejskich prac badawczo-rozwojowych nad teorią i technologiami akceleratorów poprzez zintegrowanie odpowiednich infrastruktur badań i rozwoju na poziomie krajowym i międzynarodowym. Utworzono konsorcjum europejskich instytutów badań nad akceleratorami posiadających znaczące infrastruktury badawczo-rozwojowe, a wszyscy członkowie konsorcjum podpisali list intencyjny. Określono obecne i przyszłe potrzeby w zakresie integrowania i optymalizacji europejskich infrastruktur badawczo-rozwojowych. Partnerzy projektu zaproponowali metody rozwijania, udostępniania i wykorzystywania tych infrastruktur przez różnych użytkowników. Zdefiniowano strukturę współpracy w ramach nowego konsorcjum, zidentyfikowano obszary badań nad akceleratorami oraz przeanalizowano dostępne w Europie działania edukacyjne i szkoleniowe z zakresu nauk dotyczących akceleratorów. Poza wspomaganiem wykorzystania komplementarnych obiektów i wiedzy fachowej z różnych istniejących infrastruktur zajęto się też potrzebami budowy nowych instalacji w ramach nowego obszaru badań nad akceleratorami. Opracowano wspólny europejski program prac badawczo-rozwojowych nad akceleratorami, aby promować wspólne przedsięwzięcia. Z innych działań należy wymienić edukowanie i szkolenie naukowców pracujących z akceleratorami, promowanie współpracy z przemysłem w celu rozwijania produktów dla obiektów badawczych oraz przyjęcie planu działań mających promować nauki związane z akceleratorami. Zaproponowano spójny i całościowy program wspólnych prac badawczo-rozwojowych z zakresu teorii i technologii akceleratorów. Będzie on realizowany przez szeroko pojętą społeczność z wykorzystaniem infrastruktur rozproszonych. Prace związane z aspektami naukowymi i technologicznymi miały na celu wspólne doskonalenie wybranych istniejących infrastruktur i tworzenie nowych. Pokazowe przykłady to między innymi przebudowa akceleratora Swiss Light Source (SLS) dla potrzeb prac badawczo-rozwojowych, udoskonalenie brytyjskiego zakładu Ionization Cooling Test Facility i infrastruktury włoskiej inicjatywy SPARC oraz zaprojektowanie dwóch stanowisk testowych wspomagających projektowanie dużych akceleratorów przyszłości. Z inicjatyw komunikacyjnych i popularyzatorskich należy wymienić biuletyn Accelerating News i projekt Accelerators for Society. Partnerzy projektu TIARA opracowali broszurę i odrębną witrynę internetową w celu promowania nauki i techniki akceleratorów poprzez zastosowania w badaniach i rozwoju, ochronie zdrowia, medycynie, energetyce, ochronie środowiska, przemyśle, bezpieczeństwie i ochronie dziedzictwa kulturowego. Inicjatywa wniosła istotny wkład w badania i rozwój w kilku kluczowych dziedzinach i branżach. Pomoże to Europie w wypracowaniu pozycji lidera nauki i techniki akceleratorów oraz realizowaniu zintegrowanego programu badawczo-rozwojowego uwzględniającego potrzeby wielu różnych dziedzin, w tym medycyny i przemysłu.

Słowa kluczowe

Ośrodki akceleratorów, badania nad akceleratorami, badania i rozwój, nauki dotyczące akceleratorów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania