CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Health Equity and Financial Protection in Asia

Article Category

Article available in the following languages:

Finansowe aspekty ochrony zdrowia w Azji

W wielu krajach Azji dostęp do opieki zdrowotnej wiąże się z wysokimi kosztami własnymi. Celem badania finansowanego ze środków UE jest opracowanie interwencji ograniczających ryzyko finansowe.

Zdrowie icon Zdrowie

W projekcie "Health equity and financial protection in Asia" (HEFPA) oceniano skuteczność różnych interwencji opracowanych do objęcia ludności lepszą ochroną zdrowotną i ochroną przed ryzykiem finansowym związanym z kosztami leczenia. W ramach projektu prowadzono badania w sześciu krajach różniących się rozwojem społeczno-ekonomicznym: Kambodży, Chinach, Indonezji, Filipinach, Tajlandii i Wietnamie. W dwóch randomizowanych eksperymentach na Filipinach i w Wietnamie zbadano wpływ poszerzenia ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zastosowanie dopłat na składki i przekazywanie informacji dotyczących ubezpieczeń. Na Filipinach dopłaty na składki w wysokości 25-50% i kampania informacyjna zwiększyły odsetek ubezpieczonych o 5 punktów procentowych, nie przybliża to jednak znacząco tego państwa do objęcia ubezpieczeniem całego społeczeństwa. Bardziej znacząca była pomoc w wypełnieniu podania i dostarczeniu go do urzędu ds. ubezpieczeń, co pokazuje, że niedogodności związane z ubezpieczeniem stanowią większą barierę od kosztów. Wyniki w Wietnamie były podobne. Dopłata do składek w wysokości 25% i pakiet informacyjny nie miały znaczącego wpływu na odsetek ubezpieczonych. Przyczyną wydaje się być niska wartość ubezpieczenia i niska jakość opieki w opinii społeczeństwa. Jednakże badania w Chinach pokazały, że objęcie ubezpieczeniem większej grupy ludności i poszerzenie zakresu ubezpieczenia przekładają się na częstsze korzystanie z opieki. Inną strategią jest zmniejszenie kosztów własnych. Badania HEFPA ukazały, że rezygnowanie z płatności w przypadku ubogich pacjentów miało istotniejsze skutki od opieki finansowanej z podatków. Wyniki pokazały też, że utracone przychody stanowią większe obciążenie finansowe od kosztów leczenia. Te wyniki mają ogromne znaczenie dla tworzenia polityki zdrowotnej. Jest mało prawdopodobne, aby dobrowolne ubezpieczenie się przyczyniło się do powiększenia na dużą skalę grupy obywateli objętych opieką zdrowotną, a zwiększenie dostępności opieki niekoniecznie przełoży się na lepsze jej wykorzystanie. Aby rozwiązać te problemy, twórcy polityki powinni ustalić, jak można ułatwić dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne i zwiększyć korzyści z bycia ubezpieczonym, w tym wartość ubezpieczenia. Zwiększy to motywację do korzystania z opieki zdrowotnej i dostarczania jej. Plany na wprowadzenie ubezpieczenia od niepełnosprawności pozwolą też zapewnić przychody biednym na czas choroby. Te zmiany przyczynią się do sprawiedliwszego dostępu do opieki zdrowotnej i ochrony finansowej w wielu krajach.

Słowa kluczowe

Koszty własne, ryzyko i ochrona finansowa, sprawiedliwy dostęp do opieki zdrowotnej, ubezpieczenie zdrowotne i od niepełnosprawności, dopłaty na składki, opieka finansowana z podatków, utracony przychód, koszty leczenia, objęcie ubezpieczeniem

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania