Skip to main content

Improved air pollution and worker exposure monitoring and control through the development of a near real time benzene specific gas analysis & measurement instrument (BEN-DET)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pomiar zanieczyszczeń powietrza

Emisje szkodliwych substancji mają poważny wpływ na zdrowie europejskich obywateli, a także obciążają systemy opieki zdrowotnej i gospodarki kosztami liczonymi w dziesiątkach miliardów euro. Zwalczanie zanieczyszczeń wymaga dokładnych, tanich i zastosowanych we właściwym czasie technologii pomiarowych.

Zmiana klimatu i środowisko

W UE zanieczyszczenie powietrza szkodzi ludzkiemu zdrowiu i prowadzi do dziesiątek tysięcy zgonów rocznie, którym można było zapobiec. Jednym ze szczególnie niebezpiecznych polutantów występujących w pomieszczeniach jest benzen. Ten węglowodór stosowany jest w wielu procesach przemysłowych, jak produkcja detergentów, oleju, smarów, farb i barwników, niektórych rodzajów gumy, środków farmaceutycznych i włókien syntetycznych, a także uwalniany jest z dymu papierosowego. Zanieczyszczenia wywołane procesem produkcji benzenu powodują kilkanaście tysięcy zgonów rocznie. W ramach działań na rzecz kontroli zanieczyszczenia powietrza, przepisy UE wymagają pomiaru emisji poprzez próbkowanie za pomocą pompy na wkład sorpcyjny, a następnie chromatograficzne badanie gazowe. Problem tej metody polega na tym, że próbki muszą zostać zebrane i przetransportowane do laboratorium w celu przeprowadzenia analizy. Ten czasochłonny i dość kosztowny proces wiąże się z ryzykiem degradacji próbek, ukazuje tylko niewielkie ujęcie w czasie, a ponadto czas oczekiwanie na wyniki jest bardzo długi. Zespół projektu BEN-DET, finansowanego ze środków UE w ramach szóstego programu ramowego (6PR) promującego badania realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zaproponował innowacyjne rozwiązanie. Zespół opracował ręczny, swoisty dla benzenu, zintegrowany instrument pomiarowy. Technologia ta opiera się na nowoczesnym detektorze fotojonizacyjnym (PID), w połączeniu z nowym biernym polimerowym mikroprekoncentratorem i kolumną chromatografii gazowej. W projekcie zbadano, opracowano i przetestowano różne opcje formowania polimerów, obudów, niskonakładowych metod pomiaru temperatury bez czujników temperaturowych, filtra węglowego i PID. Te elementy zintegrowano z efektywnym prototypowym przenośnym instrumentem pomiarowym. Detektor opracowany przez zespół BEN-DET da nam przewagę w globalnej walce przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Detektor, który pozwoli rozróżnić między benzenem a innymi podobnymi węglowodorami, korzysta z systemu GPS do śledzenia i automatycznego nagrywania odczytów w sposób zdalny i bezpieczny.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania