Skip to main content

Quality and Safety of Feeds and Food for Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezpieczne pasze wysokiej jakości dla europejskich zwierząt hodowlanych

Konsorcjum partnerów europejskich zajęło się zbadaniem kilku różnych podejść mających zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość pasz zwierzęcych w Europie.

Technologie przemysłowe

Bezpieczna pasza ma kluczowe znaczenie dla zdrowia zwierząt, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego. Produkcja zdrowych i bezpiecznych pasz wymaga jednak ulepszonych metod monitorowania i kontrolowania. Zapewnienie najwyższych standardów produkcji i dostawy pasz dla zwierząt w Europie stanowi podstawowe założenie finansowanego ze środków UE projektu QSAFFE (Quality and safety of feeds and food for Europe). W pierwszej kolejności partnerzy projektu QSAFFE opracowali i wdrożyli opłacalne testy pozwalające wykrywać skażoną paszę, zanim zostanie ona podana zwierzętom. Pozwoli to dramatycznie ograniczyć zagrożenia zdrowotne, poprawić jakość produktów zwierzęcych i produktywność gospodarstw rolnych. Wykorzystując techniki zarządzania ryzykiem, uczestnicy projektu zajęli się też ograniczaniem liczby fałszywych roszczeń dotyczących pasz importowanych. Starano się przewidzieć czynniki ryzyka pojawiające się w łańcuchu dostaw pasz w wyniku zmian zachodzących w światowej gospodarce lub zmian klimatu. Inny obszar prac dotyczył lepszego poznania sposobów przedostawania się zanieczyszczeń zawartych w paszach do końcowych produktów konsumpcyjnych. Wraz z testami QSAFFE opracowano i przeprowadzono szkolenia z ich stosowania, kierowane do zainteresowanych przedstawicieli przemysłu, instytucji rządowych i środowisk akademickich. Wyniki projektu przyczynią się docelowo do poprawiania jakości i bezpieczeństwa zarówno pasz dostarczanych do portów spoza UE, jak też pasz i produktów spożywczych wytwarzanych w krajach europejskich.

Słowa kluczowe

Pasza, żywność, jakość, bezpieczeństwo, strategie analityczne, zanieczyszczenia, autentyczność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania