Skip to main content

Micro and Nano Technologies for a new highly competitive European industry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Koordynacja badań w zakresie mikro- i nanotechnologii

W ramach finansowanego ze środków UE projektu dokonano znacznych postępów w zakresie koordynacji działań badawczych w dziedzinie mikro- i nanotechnologii (MNT), chcąc zwiększyć konkurencyjność sektora.

Technologie przemysłowe

Konsorcjum MNT-ERA.NET II ("Micro and nano technologies for a new highly competitive European industry") z powodzeniem przystąpiło do propagowania zbieżności programów MNT, usprawniając procedury i efektywne wykorzystanie zasobów. Usprawniono także koordynację między programami finansowania, organizacjami badawczymi i sektorami przemysłowymi. Działania te pomogą ograniczyć zjawisko powielania programów europejskich i przezwyciężyć bariery dotyczące zgłoszeń do udziału. Przyniosą również korzyści regionom i krajom, które nadrabiają zaległości w zakresie inwestycji badawczych i wydajności. W ramach projektu szeroko promowano nowatorskie wspólne zaproszenia do składania wniosków o udział w projektach opartych na współpracy, koncentrując się przede wszystkim na tym, by do udziału w nich zachęcać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Łącznie sfinansowano 61 projektów o wartości około 64 mln euro, z czego 42 mln uzyskano dzięki programom finansowania publicznego. Na zakończenie projektu MNT-ERA.NET II stworzono ramy trwałej współpracy między organizacjami partnerskimi. Wszystko wskazuje na to, że współpraca ta wywrze długotrwały wpływ na istniejące i przyszłe krajowe, jak i regionalne programy w dziedzinie MNT.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Podcast
Technologie przemysłowe

27 Września 2022