Skip to main content

Enhancing Poplar Traits for Energy Applications

Article Category

Article available in the folowing languages:

Topola: popularne źródło biopaliwa

Genetycy poczynili znaczne postępy w realizacji celu UE na 2020 r., jakim jest pozyskiwanie 20% paliw ciekłych z roślin zielonych. Wśród innych sukcesów naukowców można wymienić zidentyfikowanie i wykorzystanie cech genetycznych, które mogłyby sprawić, że topola stanie się ważną uprawą roślin bioenergetycznych.

Energia

Biomasa stanowi ważną alternatywę dla paliw kopalnych. Drzewa, takie jak topola są szczególnie atrakcyjne w charakterze upraw energetycznych, ponieważ można uprawiać je na terenach gorszej klasy i wyróżnia je atrakcyjna charakterystyka rozwoju. Dzięki finansowaniu z UE w ramach projektu ENERGYPOPLAR ("Enhancing poplar traits for energy applications"), naukowcy odkryli różne procesy genetyczne zaangażowane we wzrost, plonowanie oraz strukturę upraw topoli. Badacze przyglądali się ze szczególną uwagą mechanizmom odpowiadającym za wytwarzanie celulozy, ponieważ wyższa zawartość celulozy sprawia, że biopaliwo ma większą wydajność. Jednak w materiale roślinnym znajduje się również twardsza substancja zwana ligniną, w związku z czym naukowcy badali równocześnie sposoby ograniczenia wytwarzania ligniny. Na długiej liście znaczących odkryć naukowcy mogą wymienić rozpoznanie kilku genów, które mogą być zaangażowane w przyrost korzeni i łodyg, a także w wytwarzanie ligniny. Zespół opracował również sposoby pomiaru zawartości ligniny i celulozy. Odkryto także naturalnie występujące mutacje genetyczne obniżające zawartość ligniny, co otwiera nowe drogi do hodowli odmian o niskiej zawartości tego surowca bez konieczności stosowania inżynierii genetycznej. Równolegle z pracami genetycznymi nad topolą naukowcy dokonywali oceny równowagi ekologicznej i ekonomicznej upraw tego drzewa w ramach różnych scenariuszy. Jednym z celów było tutaj zidentyfikowanie odmian charakteryzujących się bardziej efektywnym wykorzystaniem wody. W projekcie ENERGYPOPLAR zastosowano holistyczne biologiczne podejście do optymalizacji plonów, składu oraz struktury ściany komórkowej wierzby pod kątem produkcji biopaliw. Opracowano również nowe odmiany o cechach genetycznych warunkujących większe przyrosty w środowiskach niskonakładowych. Te postępy są ważne, ponieważ biopaliwa mają się stać istotnym elementem wprowadzanej w UE strategii łagodzenia zmian klimatycznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania