Skip to main content

Mid-frequency vibro-acoustic modelling tools / Innovative CAE methodologies to strengthen European competitiveness

Article Category

Article available in the folowing languages:

Symulacja cichej i wygodnej jazdy

Wibracje i hałas mogą utrudnić procedurę uzyskania certyfikatów dla pojazdów i obniżyć komfort jazdy u pasażerów. Dzięki nowym narzędziom symulacyjnym, opracowanym w wyniku badań finansowanych przez UE, skutki te będzie można zminimalizować, jednocześnie zwiększając konkurencyjność firm z powiązanych branż.

Technologie przemysłowe

Narzędzia do komputerowego wspomagania prac inżynierskich (CAE) są standardem w opracowywaniu wirtualnych prototypów. Pozwalają one na skrócenie czasu opracowywania projektu i obniżenie jego kosztów. Narzędzia takie są szczególnie przydatne w projektach wieloatrybutowych, np. w przypadkach, gdy optymalne rozwiązania zapewniające obniżenie poziomu hałasu i wibracji wykluczają się z optymalnymi rozwiązaniami zapewniającymi obniżenie masy i emisji dwutlenku węgla (CO2). Dostępne są także sprawdzone narzędzia CAE do tworzenia deterministycznych modeli hałasu i wibracji o niskich częstotliwościach (LF) oraz niektórych energii (stochastycznych lub probabilistycznych) o wysokich częstotliwościach (HF). Aby wypełnić niszę na polu modelowania średnich częstotliwości (MF), naukowcy zainicjowali projekt MID-MOD, wspierany finansowo przez UE. W pierwszym okresie raportowania naukowcy dokonali oceny pięciu metod deterministycznych (zazwyczaj stosowanych przy falach LF) i pięciu metod probabilistycznych (zazwyczaj stosowanych przy falach HF), które znajdowały się już na etapie badań laboratoryjnych. Miało to na celu określenie ich potencjalnej użyteczności przy modelowaniu wibracji w zakresie MF. Modele oceniane były pod kątem ich zdolności do odpowiedniego odwzorowania zachowań poszczególnych elementów, podzespołów i całego pojazdu przy hałasie generowanym zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu. Nadal trwa opracowywanie zapisów modeli i ich weryfikacja. Określono scenariusze zastosowań do oceny fal dźwiękowych generowanych wewnątrz i na zewnątrz ciężarówki. Te ostatnie posłużą do oceny poziomów emisji i sposobu rozchodzenia się fal dźwiękowych w zakresie MF w ciężarówkach z tłumikiem. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie wybranej teoretycznej metody deterministycznej, a wynik zostanie zweryfikowany eksperymentalnie. Rozpoczęto pomiary eksperymentalne dotyczące poziomów hałasu wewnątrz pojazdu. Ta sama metoda deterministyczna, która zastosowana została w przypadku ciężarówek, użyta zostanie do stworzenia modelu rozchodzenia się fal dźwiękowych w zakresie MF, wygenerowanych przez sygnał dźwiękowy pojazdu. Określono modele na poziomie elementów i podzespołów, przeznaczone do badań hałasu na szynie wewnętrznej. Hałas i drgania to ważne czynniki wpływające na zadowolenie klientów i uzyskanie certyfikatów prawnych oraz przekładają się na pozycję danej firmy na rynku transportowym. Projekt MID-MOD oferuje niezwykle przydatne narzędzia symulacyjne CAE, które pozwalają jeszcze bardziej obniżyć koszty i skrócić czas opracowywania nowego produktu, jednocześnie usprawniając go na etapie samego projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania