Skip to main content
European Commission logo print header

Gender, Migration and Intercultural Interactions in the Mediterranean and South East Europe: an interdisciplinary perspective

Article Category

Article available in the following languages:

Migracja, płeć i współzależności międzykulturowe

Naukowcy wspierani ze środków UE połączyli siły, aby zbadać interakcje międzykulturowe w regionie Morza Śródziemnego i południowo-wschodniej Europy z perspektywy europejskiej.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Przyjąwszy trójstronne podejście pojęciowe i metodologiczne, zespół GE.M.IC. przystąpił do identyfikacji powiązań między migracją, płcią a działaniami międzykulturowymi. Członkowie projektu podkreślili, że punkt, w którym spotykają się te trzy wymiary, jest osią najważniejszych przełomów kulturowych w Europie. Zastosowali podejście oparte na perspektywie krytycznej względem badań, kładąc szczególny nacisk na wpływ mobilności imigrantów i różnorodności kulturowej na relacje międzypłciowe w społeczeństwach przyjmujących, przejściowych i wysyłających. Projekt GE.M.IC. dokonał oceny krytycznej struktury teoretycznej i politycznej interakcji międzykulturowych w regionie Morza Śródziemnego i południowo-wschodniej Europy, aby móc zidentyfikować wspólne wzorce, rozbieżności i możliwe wyzwania w obrębie granic krajowych i poza nimi. Członkowie projektu zidentyfikowali i przeanalizowali punkty przecinania się migracji i płci w relacjach międzykulturowych w określonych obszarach zainteresowania, które podzielono na sześć obszarów tematycznych w oparciu o krajowe analizy przypadków. Założenia projektu obejmowały wniesienie wkładu w piśmiennictwo w dziedzinie płci, migracji i relacji międzykulturowych, który pozwoliłby rzucić światło na różne czynniki kulturowe, historyczne, polityczne, społeczne, psychologiczne, edukacyjne i ekonomiczne ułatwiające lub utrudniające spokojną współegzystencję odmiennych kultur. Członkowie starali się również przyczynić się do trwającej europejskiej debaty i działań w zakresie kształtowania polityki, których celem jest opracowanie efektywnych strategii oraz stworzenie instytucji, które zarządzałyby różnorodnością kulturową i mobilnością, a także promowałyby dialog międzykulturowy i współpracę. W ramach pozytywnego podejścia do zjawiska migracji przyjrzano się relacjom międzykulturowym z perspektywy migracji oraz jej wpływu na różnorodność kulturową i interakcje w regionie Morza Śródziemnego i południowo-wschodniej Europy. Zespół projektu GE.M.IC. zbadał formy i praktyki dyskryminacji i wykluczenia migrantów, a także działania na rzecz zapobiegania temu zjawisku. Udało się uzyskać informacje na temat współczesnych form rasizmu, nietolerancji i ksenofobii dzięki podejściu trójstronnemu, uwzględniającemu płeć, migrację i interakcje międzykulturowe. Co więcej, w badaniu uwzględniono to, jak płeć, rasa, klasa społeczna, etniczność i inne podziały społeczne wchodzą ze sobą w interakcję, tworząc wciąż zmieniającą się tożsamość osobistą i zbiorową. Krytyczne podejście do interakcji międzykulturowej pomogło zbadać i przeanalizować, w jaki sposób oddziałują na siebie różne grupy kulturowe i jak generują wspólne produkty kulturowe w różnych obszarach. Wyniki projektu rzucają światło na praktyki codziennego życia w mieście, gdzie swoiste kulturowo formy tożsamości i przynależności, które są powszechnie kojarzone z tradycyjnymi rolami płciowymi, poddawane są wyzwaniom z powodu mobilności i różnorodności imigrantów. Podsumowując, w ramach projektu GE.M.IC. wygenerowano nowe ważne informacje dotyczące obszarów tematycznych obejmujących tożsamość narodową i media, edukację, miejską przestrzeń i ruchy społeczne, religię, przemoc i rodzinę. Wyniki projektu mają wpływ na społeczności akademickie i polityczne, a także na stowarzyszenia imigrantów i zainteresowane strony, ponieważ stanowią wyzwanie dla etnocentrycznych założeń na temat kultury i tendencji do koncentrowania się państwowości w procesie kształtowania polityki.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania