Skip to main content

Connecting LOng and Short-distance networks for Efficient tRansport

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmniejszanie dystansu między środkami transportu

Połączenie różnych środków transportu w jeden spójny, ogólnoeuropejski system jest ważnym elementem rodzącego się na naszych oczach europejskiego obszaru transportowego. Uczestnicy pewnego unijnego projektu poszukiwali najlepszych sposobów, by to osiągnąć.

Technologie przemysłowe

W ramach strategii mającej na celu utworzenie jednolitego europejskiego obszaru transportowego, UE stara się zintegrować różne sieci transportowe, zarówno pod względem geograficznym, jak i w zakresie różnych środków przewozu. Ta współmodalność pozwoli zwiększyć wydajność transportu europejskiego, pomoże chronić środowisko i będzie bardziej wygodna dla jego użytkowników. Pomimo znacznych wysiłków w tej dziedzinie, połączenie między środkami długo- i krótkodystansowymi pozostaje słabym ogniwem łańcucha transportowego. W ramach finansowanego przez UE projektu CLOSER ("Connecting long and short-distance networks for efficient transport") stworzono innowacyjne narzędzia do analizy takich połączeń, oceniono je za pomocą kilku studiów przypadków oraz wykorzystano otrzymane wyniki do przygotowania zaleceń dla zainteresowanych stron. Projekt koncentrował się na kilku zagadnieniach, takich jak nowe programy mobilnościowe, połączenia między krótko- i długodystansowym transportem pasażerskim i towarowym oraz otoczenie prawne. Jeśli chodzi o transport pasażerski, badacze uczestniczący w projekcie CLOSER ustalili, że w przypadku podróży krótkodystansowych najpopularniejszym środkiem pozostają samochody, ze względu na efektywność podróżowania "od drzwi do drzwi". Rynkiem, w którym stwierdzono największy wzrost, był transport powietrzny. Zespół CLOSER stwierdził także znaczny wzrost w sektorze transportu towarowego, szczególnie drogowego. Wynika on głównie z rozwoju inteligentnych rozwiązań logistycznych oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Ponadto, za pomocą 30 różnych wskaźników przeanalizowano różne metody umożliwiające łączenie modalności krótko- i długodystansowych. Ustalenia projektu CLOSER wykorzystano przy przygotowywaniu trzech podręczników przeznaczonych dla różnych grup zainteresowanych stron. Ich autorzy zalecają między innymi, by Europa wypracowała jasną wizję strategiczną w sprawie intermodalności i połączeń.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Podcast
Technologie przemysłowe

27 Września 2022