Skip to main content

Forage Fish Interactions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrównoważona przyszłość europejskich ryb pelagicznych

Niewłaściwe gospodarowanie zasobami ryb pelagicznych może doprowadzić do gwałtownego spadku populacji ryb drapieżnych, ptaków i ssaków morskich. Dogłębne zbadanie skutków zarządzania ekosystemem w czterech morzach europejskich zapewni wsparcie dla zrównoważonego rozwoju i działań ochronnych.

Zmiana klimatu i środowisko

Finansowany ze środków UE projekt FACTS ("Forage fish interactions") skupił się na czterech głównych gatunkach ryb pelagicznych: śledziu, gromadniku, sardynce europejskiej i sardeli w Morzu Bałtyckim, Barentsa, Zatoce Biskajskiej i Morzu Północnym. Projekt FACTS opracował także i rozpowszechnił zestaw porad dotyczących skutków różnych strategii połowu ryb pelagicznych na ekosystem, uwzględniając konsekwencje dla gospodarki. Naukowcy określili ilościowo interakcje troficzne między rybami pelagicznymi a ich zdobyczami, a następnie zbadali poziom rywalizacji między gatunkami ryb pelagicznych. Zmiany w charakterystyce potencjalnych siedlisk i wymogi dotyczące zdobyczy określono ilościowo przy pomocy fizjologicznego modelowania siedlisk, co pozwoliło na określenie możliwych obszarów występowania. W projekcie wykorzystano modele wielogatunkowe do badania skutków eksploatowania zasobów ryb pelagicznych na dietę i spożycie pokarmu. Modele bioenergetyczne pomogły ocenić ich wpływ na potencjał reprodukcyjny czołowych drapieżców. Pozwoliło to zidentyfikować wymogi ekologiczne i koszty gospodarcze odnoszące się do łowisk ryb pelagicznych, w chwili gdy główni drapieżcy przetrwają lub osiągną określony potencjał reprodukcyjny. Analizując kilka ekosystemów, jak i modele generyczne, zespół FACTS stworzył podstawy do opracowania ogólnych zasad mających zastosowanie do łowisk ryb pelagicznych w wodach europejskich. Tego typu wiedza ogólna wymagana na poziomie międzynarodowym pozwoliła koordynować badania dotyczące dynamiki ryb pelagicznych w wielu różnych ekosystemach, nie zaś w badaniach lokalnych. Działania informacyjne w ramach FACTS obejmujące wszystkie państwa członkowskie będą kontynuowane po zakończeniu projektu. Wyniki rozpowszechniane są za pośrednictwem strony internetowej projektu i prasy popularno-naukowej, a także czasopism branżowych, prasy codziennej/tygodników oraz warsztatów, broszur i biuletynów. Członkowie konsorcjum zalecili podejście paneuropejskie do zarządzania ekosystemami i zbudowali sieć stowarzyszonych instytutów partnerskich, aby wspomóc tworzenie tego procesu. Podobne inicjatywy są podejmowane w północno-zachodnim Atlantyku i, w celu promowania optymalnego przepływu wiedzy i wymiany inicjatyw, kanadyjski instytut został partnerem stowarzyszonym. W projekcie oceniono znaczenie ryb pelagicznych w ekosystemach europejskich oraz ich wartość gospodarczą. Ta analiza może być wykorzystana do ważenia kosztów i korzyści różnych poziomów eksploatacji zasobów ryb pelagicznych. W związku z tym zapewnia podstawę dla decydentów do włączenia dynamiki ryb pelagicznych i ich eksploatacji do ekosystemu w ramach europejskiej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania