Skip to main content
European Commission logo print header

WASTE management focussing on: Knowledge and Integration to create Transnational economic development

Article Category

Article available in the following languages:

Lepsze gospodarowanie odpadami dzięki wzajemnej wymianie wiedzy

W obliczu coraz większej ilości odpadów wymagających coraz więcej miejsca na wysypiskach gospodarowanie odpadami jest niezbędną praktyką socjoekonomiczną. W różnych regionach stosowane są różne podejścia do redukowania, utylizacji, przetwarzania i odzysku odpadów, a wymiana tej wiedzy może przynieść istotne korzyści.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Konieczne jest podjęcie działań w kierunku redukcji, odzysku i recyklingu stałych odpadów komunalnych oraz odpadów generowanych przez działalność handlową, budowlaną, rozbiórkową, przemysłową, wydobywczą i rolniczą. Trzeba też zidentyfikować najlepsze metody utylizacji odpadów oraz odzysku energii z odpadów. Zespół finansowanego ze środków UE projektu 'Waste management focusing on knowledge and integration to create transnational economic development' (WASTEKIT) zajął się analizą gospodarowania stałymi odpadami komunalnymi w Sofii (Bułgaria), regionie Emilia-Romania (Włochy), Amsterdamskim Obszarze Metropolitalnym (Holandia) I regionie Yorkshire and the Humber (Wielka Brytania). Przegląd obejmował metody finansowania, projekty potomne, sposoby postępowania z plastikami, technologie uzyskiwania energii z odpadów oraz metody transferu wiedzy I zwiększania świadomości publicznej. Partnerzy projektu analizowali też możliwości wspierania badań, rozwoju technologicznego, innowacji I infrastruktur w skali lokalnej. Udało się to osiągnąć poprzez wspomaganie współpracy między uczelniami, ośrodkami badawczymi, przedsiębiorstwami I władzami lokalnymi. Wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań zebrano w podręczniku przeznaczonym dla regionów o niższym stopniu rozwoju technologicznego. Podręcznik propaguje wymianę wiedzy między zaangażowanymi stronami poprzez inicjatywy wzajemnej nauki zorientowane na kwestie kultury, planowania, polityki I finansowania. Zespół projektu WASTEKIT zorganizował jedno takie wydarzenie w Sofii, wykorzystując w tym przypadku sesje okrągłego stołu. Z innych wyników można wymienić ocenę aktualnego stanu technologii termicznego I biologicznego przetwarzania odpadów oraz wywozu I segregacji odpadów. Aktywnie promowano tworzenie sieci kontaktów między przedstawicielami sektora publicznego, sektora prywatnego, środowisk akademickich I organizacji charytatywnych. Uczestnicy projektu WASTEKIT stwierdzili, że w różnych regionach stosowane są zróżnicowane strategie gospodarowania odpadami, a wymiana doświadczeń praktycznych mogłaby ułatwić definiowanie najlepszych praktyk I wspomagać rozwój innych regionów. Zainicjowano regionalną I międzynarodową współpracę partnerską w celu propagowania wzajemnej nauki, aby na podstawie konkretnych badań wyznaczać nowe kierunki gospodarowania odpadami.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania