Skip to main content

Transport related Air Pollution and Health impacts – Integrated Methodologies for Assessing Particulate Matter

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poprawa jakości powietrza w Europie

Projekt UE ulepszył pomiary zanieczyszczenia powietrza związanego z transportem, umożliwiając bardziej dogłębne zrozumienie jego skutków na zdrowie ludzi.

Technologie przemysłowe

Zanieczyszczenie powietrza w dużej części składa się z cząstek stałych (PM), co wiąże się z szeregiem problemów zdrowotnych ludzi. Mimo tego, brakuje narzędzi i informacji niezbędnych do ilościowego określenia unoszących się w powietrzu cząstek stałych i ich skutków dla ludności. Z tego powodu UE sfinansowała projekt TRANSPHORM, który skupiał przede wszystkim na unoszących się w powietrzu cząsteczkach stałych pochodzących z ruchu ulicznego, transportu drogowego, morskiego, kolejowego i lotniczego. TRANSPHORM wykorzystał celowe pomiary w Salonikach (Grecja), Rotterdamie (Holandia) i Helsinkach (Finlandia), aby udoskonalić polityki europejskie dotyczące zanieczyszczenia powietrza. Zespół badaczy zebrał dane na temat ruchu i emisji z transportu morskiego w celu stworzenia modelu i opracowania nowych wskaźników emisji. Kulminacją było opracowanie europejskich referencyjnych wykazów emisji na chwilę obecną (2005 r.) i na przyszłość (2020 r. i 2030 r.). Opracowano również inny model, który uwzględnia wpływ budynków na rozkład wielkości cząstek i stężenia masowe. Badacze zintegrowali ten model z modelem układu oddechowego człowieka dla określonej wielkości cząsteczek w celu oszacowania akumulacji cząstek stałych w płucach człowieka. Wykorzystując wszystkie stworzone modele i dane zebrane w ramach projektu, TRANSPHORM opracował sposób szacunkowego określenia narażenia ludności na unoszące się w powietrzu cząstki stałe i ich oddziaływania na zdrowie ludzi. Wynikiem zastosowania tej metody było ilościowe ujęcie wpływu na zdrowie poszczególnych cząstek, w tym węgla elementarnego i benzo(a)pirenu. W dalszej perspektywie wyniki projektu TRANSPHORM będą wspierały planowanie przestrzenne sprzyjające zmniejszaniu emisji i poprawie zdrowia ludzi. Wyniki projektu pomogą również ustanowić cele w zakresie zmniejszenia emisji dla żeglugi morskiej i lotnictwa.

Słowa kluczowe

Zanieczyszczenie powietrza, transport, zdrowie ludzi, cząstki stałe, emisje

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania