Skip to main content
European Commission logo print header

Health system analysis to support capacity development to respond to pandemic influenza in Asia

Article Category

Article available in the following languages:

Szybsza i skuteczniejsza strategia powstrzymywania rozwoju pandemii w Azji

Przygotowanie reakcji na pandemię, jak ta wywołana wirusem H1N1, nadal stanowi ogromne wyzwanie. Naukowcy finansowani przez UE zwiększyli poziom gotowości w sześciu państwach Azji w wyniku jakościowej i ilościowej identyfikacji luk operacyjnych.

Zdrowie icon Zdrowie

Naukowcy zainicjowali finansowany przez UE projekt ASIAFLUCAP ("Health system analysis to support capacity development to respond to pandemic influenza in Asia"), aby zapewnić ramy strategiczne i zastosować je do czterech scenariuszy pandemicznych w sześciu krajach azjatyckich. Dzięki finansowaniu ze środków UE i Fundacji Rockefeller, w oparciu o innowacyjny pilotażowy projekt badawczy w Tajlandii, naukowcy połączyli analizy ilościowe luk w zasobach z oceną jakością ograniczeń w zakresie zarządzania. Następnie opracowali zestaw narzędzi do kryzysowej analizy sytuacyjnej bieżącej wydajności i przyszłych wymogów, która łączy w sobie dokładne i ważne rezultaty z prostą, szybką i opłacalną metodologią. Zgromadzenie danych i działania w terenie pozwoliły zidentyfikować ważne struktury systemu zdrowia i procesy kojarzone ze stanem gotowości. W istocie kontekst systemu zdrowia miał silny wpływ na programy gotowości pandemicznej związane z zarządzaniem, zapewnieniem zasobów i świadczeniem usług. Podczas gdy poważne inwestycje w monitorowanie, wydajność laboratoryjną i komunikację publiczną zwiększyły stan gotowości, niski poziom inwestycji w opiekę kliniczną stanowi dużą przeszkodę. W ramach projektu ASIAFLUCAP zdołano także zidentyfikować główne zasoby kluczowych systemów zdrowia wymagane do tego, by zapobiegać i minimalizować pandemie grypy i chorób oddechowych w każdym regionie. Naukowcy przeprowadzili następnie prace w terenie, aby określić ilościowo rzeczywiste zasoby, w tym zapasy i zaopatrzenie obowiązkowe szpitali na poziomie krajowym. Korzystając z danych na podstawie pandemii grypy H1N1 z 2009 r., zespół ASIAFLUCAP opracował przyjazny dla użytkownika system wspomagania procesu podejmowania decyzji dla decydentów, aby ułatwić im podejmowanie decyzji w oparciu o dowody dotyczących przydzielania zasobów w celu zminimalizowania umieralności. Jako że gotowość pandemiczna to nie tylko kwestia zasobów, ale także procesów politycznych zależnych od człowieka, zespół ASIAFLUCAP przeanalizował także reakcję na pandemię H1N1/2009, chcąc zidentyfikować mocne i słabe strony zaangażowanych podmiotów i ulepszyć ramy i procesy zarządzania. Projekt ASIAFLUCAP dostarczył cennej wiedzy, dzięki której wprowadzono liczne udoskonalenia w zakresie wydajności operacyjnej we wszystkich badanych krajach. Wyniki przyczyniły się do nawiązania współpracy i przedstawienia propozycji realizacji projektów przy udziale innych renomowanych ośrodków badawczych z krajów uczestniczących.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania