Skip to main content

Models and their Effects on Development paths: an Ethnographic and comparative Approach to knowledge transmission and livelilhood strategies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Śledzenie skutków zmieniających się modeli ekonomicznych

Badając wpływ ścieżek rozwoju na projekty dotyczące poziomu życia i środków utrzymania obywateli, projekt MEDEA przyczynił się do wzbogacenia bazy wiedzy na temat modeli rozwoju ekonomicznego. Osiągnięto to poprzez analizę historyczną i porównawczą danych etnograficznych oraz poprzez generowanie zaleceń na rzecz bardziej złożonych i zależnych od kontekstu podejść.

Technologie przemysłowe

W projekcie MEDEA przyjęto podejście etnograficzne i porównawcze do badania przekazywania wiedzy i strategii w zakresie środków utrzymania, zwłaszcza w odniesieniu do modeli rozwojowych i ich skutków. Naukowcy ustrukturyzowali działania projektowe zgodnie z założeniem, że analiza teoretycznych modeli rozwojowych i polityk globalnych musi być osadzona wśród zawiłości historycznie ujawniających się warunków i relacji na danym terenie. Projekt MEDEA, realizowany w ramach siódmego programu ramowego UE (7PR), zbadał dynamiczne skutki modeli i ich implementacji kontekstowych, a także lokalne i globalne reakcje na te skutki. Aby osiągnąć założenia projektu, badania empiryczne przeprowadzono w Argentynie, Brazylii, na Słowacji i w Hiszpanii. Członkowie konsorcjum byli szczególnie zainteresowani globalnymi przepływami, konkretnymi wynikami procesów historycznych oraz wdrażaniem modeli ekonomicznych w określonych lokalizacjach. W miarę jak nowe modele i polityki zastępują stare, różne sektory gospodarki zyskują lub tracą wysoką pozycję w całkowitej strukturze gospodarczej. Wyłaniają się różne branże przemysłowe, formy i relacje produkcji i dystrybucji i kształtowane są i weryfikowane w złożonych sieciach wzajemnych zależności. W tym kontekście zespół projektu MEDEA skupił się na środkach utrzymania i strategiach odpowiednich podmiotów i zainteresowanych stron w przemyśle stalowym. Naukowcy wzięli pod uwagę trajektorie historyczne swoiste dla kraju, skupiając się zwłaszcza na rozwoju w kontekście po II wojnie światowej i po okresie rządów autorytarnych, na skutkach neoliberalizmu, industrializacji, krajowych zmianach strategii gospodarczej, światowych rynkach, prywatyzacji w przemyśle i na zmianie technologicznej. W ramach projektu dokładnie przyjrzano się relacjom między zatrudnieniem, umiejętnościami a modelami gospodarczymi, ze szczególnym naciskiem na trajektorie instytucjonalne i personalne. Umiejętności i wykształcenie zidentyfikowano jako temat centralny, zapewniający ważny wgląd we wspólną płaszczyznę polityki, strategie przedsiębiorczości oraz lokalne konteksty i populacje. Zgromadzono dane dotyczące firm, gospodarstw domowych i doświadczeń zawodowych, aby umożliwić prowadzenie przyszłych badań i testów na podstawie rezultatów projektu. Teoretyczne zaangażowanie w modele i przepływy międzynarodowe wspierało rozwój ram na rzecz analizy globalnych procesów. W ten sposób także lepiej zrozumiano relacje między siłami lokalnymi a globalnymi. Działania projektu, udokumentowane na stronie internetowej projektu MEDEA , również doprowadziły do szeregu zaleceń politycznych, które – jeżeli zostaną wdrożone – korzystnie wpłyną na poziom życia i na gospodarki krajowe. Projekt MEDEA tym samym przyczynił się empirycznie i koncepcyjnie do bieżących debat na temat krajowych, regionalnych i globalnych modeli gospodarczych, ich trendów i skutków.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania