European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-30

Strengthening and Sustaining the European Perspectives of Molecular Biotechnology in Lithuania

Article Category

Article available in the following languages:

Rozwój wileńskiego ośrodka biotechnologii molekularnej

Europejski zespół pomógł w modernizacji Instytutu Biotechnologii (IBT) w Wilnie, na Litwie. Ulepszenia te polegały na rekrutacji pracowników oraz wymianach i modernizacji sprzętu, co łącznie sprzyjało projektom współpracy.

Zdrowie icon Zdrowie

IBT jest znany z odkryć w dziedzinie biotechnologii molekularnej. Długoterminowe cele IBT obejmują integrację z Europejską Przestrzenią Badawczą (EPB) i zwiększenie możliwości badawczych. Finansowany przez UE projekt MOBILI (Strengthening and sustaining the European perspectives of molecular biotechnology in Lithuania) miał pomóc w zwiększeniu możliwości badawczych. Osiągnięto to przez zwiększenie zasobów ludzkich i materialnych oraz współpracę z innymi instytucjami. Głównym zagadnieniem była wymiana wiedzy i doświadczeń. Uczestnicy projektu MOBILI zorganizowali wizyty 76 badaczy z IBT w placówkach partnerskich. Ponadto uczestnicy projektu zorganizowali 24 rewizyty w IBT, skupiając się na młodych naukowcach, szczególnie z sąsiadujących, nowych państw członkowskich UE. Wizyty te zaowocowały znaczącym postępem w kierunku ukończenia czterech doktoratów oraz współpracą badawczą z partnerskimi uniwersytetami. Wizytujący naukowcy uczestniczyli również w organizowanym przez IBT międzynarodowym programie seminariów. Uczestnicy projektu MOBILI rekrutowali dwóch szefów zespołów, poszerzając profil badawczy IBT. Do projektu przyłączyło się również pięciu doświadczonych naukowców. Reasumując, nowe stanowiska pomogły przyciągnąć nowych doktorantów, a liczba studentów zwiększyła się trzykrotnie wciągu trzech lat. Na koniec projektu wszyscy rekrutowani naukowcy nadal pracowali na IBT. Kolejnym zadaniem projektu była modernizacja sprzętu. Uczestnicy projektu MOBILI złożyli kilka ważnych zamówień, w tym na wyspecjalizowane wyposażenie biotechnologiczne, wydajny klaster obliczeniowy oraz uniwersalny dyfraktometr rentgenograficzny. Nowe narzędzia pomogły ustanowić jedyną jednostkę badawczą krystalografii rentgenowskiej w regionie Morza Bałtyckiego. W sumie 54 pracowników IBT uczestniczyło w różnych międzynarodowych konferencjach i warsztatach. Uczestnicy projektu uzyskali jeden patent i złożyli wnioski o siedem kolejnych. Opublikowano 98 artykułów, których współautorami byli partnerzy z UE. Wyniki projektu MOBILI przedstawiono w 11 artykułach z otwartym dostępem oraz pięciu w czasopismach specjalistycznych. Projekt MOBILI pomógł zacieśnić współpracę IBT z europejskimi zespołami badawczymi i ulepszyć infrastrukturę badawczą instytutu. Te wyniki pomogły w stworzeniu nowych biotechnologicznych spółek typu spin-off oraz wpłynęły na rozwój społeczno-ekonomiczny Litwy.

Słowa kluczowe

Biotechnologia molekularna, Instytut Biotechnologii, możliwości badawcze, MOBILI, partnerstwo, rozwój regionalny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania