Skip to main content

Sustainable Organic and Low-input Dairying (SOLID)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Genetyka organicznej produkcji mleka

Naukowcy ocenili strategie pozwalające zwiększyć produktywność organicznych hodowli kóz i krów mlecznych.

Zmiana klimatu i środowisko
Zdrowie

Hodowla organiczna i niskonakładowa jest bardziej przyjazna środowisku niż metody konwencjonalne, ale pewne ograniczenia techniczne i finansowe utrudniają jej powszechne stosowanie. Ten rodzaj hodowli skorzystałby na strategiach umożliwiających poprawę jakości produkcji i stanu zdrowia zwierząt, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i poprawie ogólnej wydajności. Uczestnicy projektu SOLID (Sustainable organic and low-input dairying (SOLID)), finansowanego ze środków UE, postawili sobie za cel uczynienie niskonakładowej hodowli bydła mlecznego konkurencyjną na rynku europejskim. Zespół skupił się na strategiach poprawiających karmienie zwierząt oraz na identyfikacji ras przystosowanych do tego rodzaju hodowli. Założeniem prac była pomoc hodowcom w określeniu ich potrzeb oraz zbadanie organicznych i niskonakładowych łańcuchów dostaw w celu oceny nowych strategii. Podczas publicznych spotkań uczeni określili wspólne priorytety dla różnych grup rolników. Badano także korzystne cechy genetyczne na różnych farmach ekologicznych i niskonakładowych. Monitorowano stada kóz i krów mlecznych, aby określić, czy odmiany przystosowane do niskonakładowej hodowli przejawiają przydatne cechy genetyczne. Badacze nie stwierdzili istotnych różnic między genotypami pod względem energii zużywanej w metabolizmie, hodowli czy laktacji. Opracowano też i wykorzystano zrównoważone, wysokiej jakości zasoby pasz, aby poprawić efektywność diety. Badacze opracowali również narzędzie wspierające podejmowanie decyzji i pomagające rolnikom w wyborze optymalnej metody karmienia. W projekcie SOLID zbadano wreszcie wpływ opracowanych w jego ramach innowacyjnych praktyk na wyniki ekonomiczne hodowli bydła mlecznego w całej Europie. Przyjazna dla środowiska hodowla bydła mlecznego to rozwijający się sektor, który odniesie korzyści ze skoordynowanego podejścia do podnoszenia wydajności. Projekt SOLID pomógł w zapewnieniu takiej koordynacji oraz w przeprowadzeniu badań naukowych pozwalających gospodarstwom na poprawę wyników ekonomicznych, a także na dostarczanie wyrobów pożytecznych dla społeczeństwa.

Słowa kluczowe

Organiczne, kozy mleczne, krowy mleczne, rolnictwo niskonakładowe, SOLID

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania