Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjny ekran dotykowy dla osób niewidomych

W Unii Europejskiej jest 12 milionów osób niewidomych. Potrzebują skutecznie działających technologii wspomagających, które ułatwiałyby znalezienie pracy oraz pozwalały uniknąć wykluczenia społecznego.

Gospodarka cyfrowa

Wysoka stopa bezrobocia wśród osób niewidomych to poważny problem społeczny i gospodarczy w UE. Wykluczenie z grona osób pracujących skutkuje społeczną izolacją, co w następstwie prowadzi do podwyższenia ponoszonych przez społeczeństwo kosztów pomocy społecznej. W pokonaniu tych barier pomóc mogą technologie wspomagające. W ramach finansowanego przez UE projektu TACMON opracowano innowacyjną i ekonomiczną technologię ekranów dotykowych, która umożliwia osobom niewidomym interaktywny dostęp do danych elektronicznych, zarówno tekstowych, jak i graficznych. System składa się z trzech następujących modułów: innowacyjnego procesorowego siłownika dotykowego, którego podstawą jest technologia systemu mikroelektromechanicznego (MEMS), sterujących podzespołów elektronicznych do obsługi systemu MEMS, w tym wysokonapięciowych układów elektronicznych, oraz pneumatycznego systemu wspomagania. Technologia MEMS, w połączeniu z technologiami elastomerów przewodzących, jest elementem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu. Umożliwia ona uzyskanie dużej matrycy punktów dotykowych przy zastosowaniu niskokosztowych technologii trawienia elektrochemicznego. Pneumatyczny system wspomagania zapewnia zachowanie sił przyłożonych do punktów dotykowych. Specyfikacje dotyczące oprogramowania tego modułu, czyli aplikacji graficznej, przygotowano z pomocą uczestników projektu HyperBraille. Pomyślnym wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu TACMON jest sporządzenie w niewielkiej skali działającego prototypu demonstrującego wykonalność zarówno w przypadku technologii siłownika, jak i innych niezbędnych technologii. W celu utworzenia platformy wspomagającej dalszy rozwój technologii opracowanej w ramach projektu i wprowadzenia jej na rynek powołano do życia firmę, będąca współwłaścicielem praw własności intelektualnej do technologii TACMON. Opracowana dotąd technologia już teraz zapewnia znaczną przewagę kosztową w porównaniu do innych najnowocześniejszych rozwiązań. Konsorcjum będzie jednak dążyć do dopracowania technologii, obniżenia kosztów oraz wprowadzenia graficznych wyświetlaczy dotykowych na rynek w cenie porównywalnej do ceny oferowanych obecnie jednowierszowych wyświetlaczy Braille'a. Pomoże to w tworzeniu nowych możliwości dla niewidomych obywateli Europy. Obejrzyj dostępny tutaj film dotyczący projektu .

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania