European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Integrated infrastructure for CO2 transport and storage in the west Mediterranean

Article Category

Article available in the following languages:

Wychwytywanie, transport i składowanie dwutlenku węgla w rejonie zachodniej części Morza Śródziemnego

Badacze z finansowanego ze środków UE zespołu badali czynniki wpływające na wdrażanie dużej infrastruktury do transportu i składowania dwutlenku węgla (CO2) w rejonie zachodniej części Morza Śródziemnego. Był to ważny krok w kierunku komercyjnej i bezpiecznej eksploatacji wielkoskalowych elektrowni o niemal zerowej emisji w południowo-zachodniej Europie i Afryce Północnej.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Projekt COMET (Integrated infrastructure for CO2 transport and storage in the west Mediterranean) był pierwszym wielkoskalowym zintegrowanym badaniem w tej dziedzinie. Konsorcjum zidentyfikowało najbardziej opłacalne infrastruktury do transportu i geologicznego składowania CO2 w zachodnim rejonie Morza Śródziemnego. Partnerzy projektu rozważali również rozwój sektora energetycznego i innych rodzajów działalności przemysłowej w Maroku, Portugalii i Hiszpanii. Położono szczególny nacisk na środki transportu, dopasowanie źródeł CO2 do pochłaniaczy, realizację celów związanych z bezpieczeństwem, a także rozwój infrastruktury do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w ramach międzynarodowej polityki współpracy. Badacze zidentyfikowali główne źródła punktowe CO2 w tych trzech krajach i stworzyli bazę danych ich lokalizacji. Naukowcy sprawdzali również potencjalne miejsca składowania CO2 w Hiszpanii i Portugalii, z uwzględnieniem głównych basenów sedymentacyjnych na lądzie i na morzu. Obliczono również pojemność składowania każdej wybranej lokalizacji. Ponadto zidentyfikowano najbardziej ekonomiczne środki transportu lub kombinacje środków transportu CO2 z głównego źródła punktowego do najbliższego miejsca składowania. Środki te mogą obejmować samochody ciężarowe, pociągi, statki lub rurociągi. Utworzono również system informacji geograficznej w celu zintegrowania danych pochodzących z tych trzech krajów. Pozwoliło to na wizualizację fizycznych, środowiskowych i geograficznych wyzwań związanych z rozwojem sieci transportu CO2. Przeprowadzono analizę marokańskich, portugalskich i hiszpańskich systemów energetycznych, a także stworzono trzy modele krajowe do energetycznej, technologicznej i środowiskowej analizy systemów długoterminowych. Ponadto w ramach projektu COMET opracowano podsumowanie dostępnej wiedzy na temat transportu rurociągowego CO2, które opublikowano w literaturze naukowej i sprawozdaniach. Szczegółowe opisy, które przygotowano na podstawie modelowania, wskazują lokalizacje i ilości wychwytywanego, transportowanego i składowanego CO2 w ramach różnych scenariuszy. Obejmują one również dane na temat powiązanych kosztów i inwestycji oraz informacje o możliwych scenariuszach rozwoju infrastruktury CCS w zachodnim rejonie Morza Śródziemnego w czasie. Projekt COMET zapewnił podstawy do identyfikacji i oceny obiecujących sieci transportu CO2 w rejonie zachodniej części Morza Śródziemnego. Wyniki projektu przyczyniły się do lepszego zrozumienia fizycznych aspektów sieci (gdzie, kiedy, jak dużo i jakim kosztem), a także kwestii napotkanych podczas procesu wdrażania. Będą również stanowić ramy dla podobnych badań w Europie i innych częściach świata.

Słowa kluczowe

Dwutlenek węgla, wychwytywanie, transport, składowanie, zachodnia część Morza Śródziemnego, COMET, infrastruktura

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania