Skip to main content

Novel on-line composting monitoring system

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zdalne monitorowanie pryzm kompostowych

Kompost uzyskiwany z odpadów organicznych to cenny zasób pozwalający na utrzymanie dobrego stanu gleby i wzrost roślin. Ta forma recyklingu może okazać się opłacalna dzięki rozwiązaniom w zakresie monitorowania proponowanym przez wspieranych przez UE naukowców.

Zmiana klimatu i środowisko

Niezależnie od pochodzenia kompostowanych odpadów organicznych, w rezultacie można uzyskać wysokowartościowy kompost, bogaty w korzystną faunę i florę, która sprzyja rozwojowi substancji odżywczych w glebie i ogranicza użycie produktów szkodliwych dla roślin. Jednak nawet przestrzeganie norm i protokołów dotyczących kompostowania odpadów organicznych nie stanowi gwarancji jakości wyprodukowanego kompostu. Aby zachować zgodność z surowymi przepisami i zapewnić wydajny i skuteczny przebieg procesu kompostowania, należy nieustannie prowadzić pomiary temperatury i wilgotności pryzm. Dzięki wsparciu ze środków UE, w ramach projektu "Novel on-line composting monitoring system" (COMPO-BALL) opracowano nowy system ciągłej transmisji danych pochodzących z różnych punktów w materiale kompostowym. Produkt wejdzie na rynek pod nazwą "SensoBall". Ten bezprzewodowych zestaw niezależnych czujników eliminuje potrzebę prowadzenia przewodów pomiarowych lub wspinania się przez operatorów na pryzmy kilka razy w tygodniu w celu zebrania pomiarów dotyczących temperatury i wilgotności. Ciągła transmisja danych z czujników do jednostki centralnej w celu przeprowadzenia analizy umożliwia realizację procesu kompostowania w dowolnej lokalizacji. Zaawansowane podzespoły elektroniczne wysyłają silne sygnały, które są odbierane nawet z 30 węzłów czujnikowych. Sztywny materiał poliuretanowy wykorzystany do osłony każdego z czujników pomyślnie przeszedł testy i wykazał się odpornością na wrogie warunki otoczenia. Sensoball jest pierwszym jak dotąd systemem, który umożliwia jednoczesny pomiar temperatury i wilgotności w procesie kompostowania. Dzięki możliwości obserwacji wskaźników aktywności kompostu użytkownicy mogą z większą dokładnością stwierdzić, kiedy drobnoustroje potrzebują dopływu powietrza, a tym samym, kiedy należy przerzucić pryzmy. Ta ważna dla skuteczności kompostowania kwestia decyduje o uzyskaniu produktu wysokiej jakości. System ciągłego monitorowania może również posłużyć do wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach pożarowych, gdy dojdzie do przekroczenia zalecanych zakresów temperatury. Zespół projektu COMPO-BALL opracował przystępny, łatwo w użytkowaniu a jednocześnie solidny system, który może zwiększyć zyski zakładów kompostowania odpadów. Twórcy systemu Sensoball, zaprojektowanego z myślą o zakładach kompostowania na terenie Europy i w nich testowanego, przewidują także wykorzystanie nowej technologii do monitowania procesu kompostowania odpadów w gospodarstwach domowych, co przyczyni się do zmniejszenia ilości materii organicznej w składowiskach odpadów.

Słowa kluczowe

Kompost, monitorowanie online, odpady, czujnik bezprzewodowy, temperatura, wilgotność, przepisy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania